Fakta om Jødahlsmåsan

Jødahlsmåsan

 1. Felleskjøpet har, gjennom sitt heleide datterselskap Degernes Torvstrøfabrikk A/S, fått tillatelse av myndighetene til å grave ut Jødahlsmåsan, som ligger ca 15 km øst for Gardermoen og er en del av Ullensaker Almenning. Arealet på Måsan er 1040 dekar. Måsa er et lokalt ord for myr.
 2.  Ved utgraving av måsan vil det dannes 290.000 tonn CO2, som slippes ut i naturen.Det er det samme som det årlige utslippet fra 150.000 fossildrevne biler.
 3. Myrer lagrer ikke bare karbon, men de virker også som gigantiske svamper som lagrer vann ved snøsmelting og ekstraordinært mye nedbør. Dette reduserer faren for flom.
 4. Klima- og miljødepartementet (KLD) har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å finne myrer som egner seg til et pilotprosjekt der hensikten er «restaurering av myr slik at det både blir et godt klimatiltak og gir bedring i økologisk status for lokalitetene som restaureres». Direktoratet har satt opp en liste på 23 myrområder. En av dem er Aurstadmåsan, som ligger i Nes kommune bare 800 meter n/ø for Jødahlsmåsan. http://www.nrk.no/trondelag/forslag-om-karbonfangst-i-vernede-myrer-1.12182494
 5. Norge bevilger 3 milliarder kroner årlig til bevaring av regnskog og myrområder i andre land. I Norge tillater myndighetene utgraving av myr.
 6. Jødahlsmåsan ligger i kommunene Nes og Ullensaker. Begge kommunene har satt seg som mål at CO2-utslippet skal halveres i perioden 1991 – 2030.
 7. Felleskjøpet betaler ikke CO2-avgift for utslippet fordi utslipp fra myrområder ikke omfattes av klimaregnskapet. Skulle de betalt, ville prisen vært 100 millioner kroner.
 8. Man regner med at utgravingen av hele Jødahlsmåsan kan gi Ullensaker Almenning en inntekt på 20 millioner kroner over en driftsperiode på 30 år. Det er 420 bruk knyttet til Almenningen. Det gir hvert bruk en årlig inntekt på 1.600 kroner.
 9. Styret i Ullensaker Almenning har inngått avtalen med Felleskjøpet om utgraving av Jødahlsmåsan uten å kontakte naboene, som også er medlemmer i Almenningen. Av de 51 naboene som grenser opp mot måsan, har 50 protestert til landbruksavdelingen hos fylkesmannen. Klagen er avvist med begrunnelsen at brukerne og naboene ikke har klagerett.
 10. Det er levert inn flere protester mot utgravingen i 2013 og 2014. De er alle avvist med den begrunnelse at det ikke er gjort juridiske eller formelle feil. Det er tydelig at man ikke har tatt hensyn til Grunnlovens §112 i saksbehandlingen.
 11. Det kan foreligge saksbehandlingsfeil i søknadsbehandlingen. Uttaket av torv og inngrepet i naturen er så omfattende at Plan- og Bygningsloven må komme til anvendelse. Dette er ikke gjort. Besteforeldrenes klimaaksjon vil sende inn krav om dette.
 12. Torvindustrien i Norge sysselsetter ca. 37 personer. (Kilde NGU)
 13. Torven som graves ut transporteres til Rakkestad i Østfold for å bli produsert til   torvstrø, som selges i Felleskjøpets utsalg over hele landet. Torvstrø er nærmest næringsløst og har liten verdi som jordforbedringsmiddel. Volumet av torvstrøet som blandes inn i jorden halveres i løpet av fire – fem år. På den måten opprettholdes kjøpsbehovet. http://www.gronnvekst.no/Aktuelt/-956243
 14. Det fins i dag gode jordforbedringsmidler, som både er næringsrike og uskadelige for klimaet.  http://randesundhagesenter.no/tips-og-rad/jord
 15. Andre land arbeider for å få torvprodukter ut av markedet. http://www.plantlife.org.uk/campaigns/policy/peat
 16. Fugleliv. Over 150 arter observert, herav 17 rødlistede som lerkefalk, vipe, storspove, hønsehauk, hettemåke, fiskemåke, tårnseiler, sanglerke, tornskate, stær, tornirisk og hortulan. Det er orrhaneleik og tranedans på myra, og noen tranepar hekker her.
 17. Følgeskader. Vannet som dreneres ut er svært surt og påvirker vassdragene. Et fredet sumpskogområde grenser inn til myren. Dette kan bli sterkt påvirket og ødelagt. Det er i så tilfelle brudd på Naturmangfoldloven § 49.
 18. Utgravingen har startet, og det er allerede gjort skade på området. Arbeidet må derfor stanses omgående og skaden rettes opp.

VIL DU VÆRE MED PÅ EPOST-PROTEST MOT UTGRAVINGSPROSJEKTET? GÅR HIT: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?page_id=19629

 

Spre klimavett,
del denne saken!