BKA: ekstraordinært årsmøte

  • DATO: 
    02/11/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 18:30 til kl 20:30
  • STED: 
    På nettet

Ekstraordinært årsmøte i Besteforeldrenes klimaaksjon

DAGSORDEN:
1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
2. Valg av møteledere, redaksjonskomité, referenter, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen
3. Behandling av revidert handlingsplan. Landsstyrets innstilling: Årsmøtet vedtar den bearbeidede handlingsplanen og overlater til landsstyret å følge opp implementering og evaluering av planen.  Landsstyret får i fullmakt å innarbeide eventuelle tillegg/endringer før årsslutt. Handlingsplanen rulleres ved hvert årsmøte, første gang våren 2025.
Forslag til handlingsplan 2024–25
4. Språklige justeringer av vedtektene § 11: Forslag fra landsstyret
5. Landsstyrets innstilling til endringer i § 10 om representasjon på årsmøtene: Det foreligger to forslag, det ene fra arbeidsgruppa nedsatt av landsstyret for å følge opp anmodningen fra årsmøtet 2023 om å øke representasjon på årsmøtet. Det andre er et innkommet forslag om å gå tilbake til den gamle ordningen hvor alle deltakere har stemmerett på årsmøtet. Landsstyret er delt i synet på forslagene og inviterer årsmøtet til å drøfte og vedta ett av de to forslagene:
Landsstyrets forslag til endringer i § 10
Forslag endring § 10 fra H. Wiik m.fl

Alle medlemmer har tale- og forslagsrett. Bare utsendinger fra lokallag og landsstyret har stemmerett.

Lokallagene sender inn navn på utsendinger innen 1.11 til Andrew Kroglund  andrewkroglund@gmail.com  Ingen øvrig påmelding nødvendig. Alle medlemmer er velkomne.

Vel møtt på zoom:
https://us06web.zoom.us/j/81571722306?pwd=lqygDhZ0L64BRRiuieXTzS9lj4lxVx.1

Se instruks om hvordan man logger seg inn og hvordan votering skal foregå: Zoom-veiledning

Med vennlig hilsen
Linda Rundquist Parr, styreleder og Andrew Kroglund, generalsekretær

Spre klimavett,
del denne saken!