10 teser om samferdsel

Krav til en økologisk ansvarlig transportpolitikk
som prioriterer jernbanen

 

  • Et miljøvennlig taktskifte

Hvis transportsektoren skal bidra til å oppfylle Norges klimaforpliktelser, er et skifte fra fossilbiler til elbiler nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Den massive utbyggingen av overdimensjonerte motorveier må stanses, og vi trenger et grønt taktskifte der investeringene flyttes fra vei til bane.

  • Veier naturen kan tåle

Høyhastighets motorveier i nye traseer parallelt med eksisterende vei skader myr, skog og matjord med høyt utslipp av klimagasser. I stedet trengs bruksveier med god trafikksikkerhet og bevaring av naturens karbonlagre, for kjøretøy og fartsgrenser tilpasset et lavere energiforbruk.

  • Mobilitet i en ny tid

Veksten i veitrafikken spiser opp fordelene ved effektiv og renere teknologi. Byvekstavtaler krever at biltrafikken i byområder har nullvekst. Tilsvarende mobilitetsbegrensende mål må innføres mellom byene. Bedre digital kommunikasjon kan og må erstatte mye av forflyttingen av mennesker.

  • Jernbanen kan erstatte bil

Jernbane er det overlegent mest energi-, areal- og ressurseffektive alternativ, med minst forurensing av luft, jord og vann. Jernbanen kan ta over betydelige transportmengder, forutsatt at det legges til rette for dette ved flere avganger og raskere tog, og at kapasiteten på banesystemet økes.

  • Jernbanen kan erstatte fly

Lufttransporten har hatt en sterk vekst, med voksende drivstofforbruk og økte klimaskader, trass i mer energieffektive fly. Elektriske fly har et begrenset potensiale. Den tunge flytrafikken må krympes med høyere miljøavgifter, og der det er mulig erstattes av høyhastighets jernbaneløsninger.

  • Nye baneløsninger for byene

Bybaner og andre elektrifiserte baneløsninger kan ta over en betydelig del av persontransporten i større byer. For å få til slik overgang trengs det egne statlige støtteordninger. Baner og trolleybusser må prioriteres i kollektivtrafikken, foran både tradisjonell busstransport og elbusser.

  • Hele landet trenger jernbane

Langdistanse jernbaneforbindelser kan ikke begrenses til linjene som ble bygd for hundre år siden. Vi trenger en nasjonal jernbaneplan for alle landsdeler, med sikte på å gjøre moderne jernbaner til ryggraden i det norske transportsystemet, både for personer og gods.

  • Kvalitetsreiser med toget

Jernbanens konkurransefortrinn bygger også på reisekvalitet, høyere komfort, mindre stress og muligheter for arbeid under reise. Dette må ytterligere forbedres, med bl.a. godt internett på alle strekninger. Nattog-tilbudet må økes, med differensierte tilbud for ulike behov.

  • Grønne avgifter for framtida

Det må alltid være billigere å velge jernbane foran de energikrevende og forurensende alternativene. En progressiv karbonavgiftspolitikk på vegne av miljø og klima vil vri valget av transportform bort fra fly- og veitransport til jernbanetransport, og skape nye markeder for nye baneløsninger.

  • Å trø varsommere på jorda

Samfunnsøkonomiske beregninger som premierer økende trafikk og verdsetter tidsbesparelse mer enn miljø, er foreldet. Vi trenger en infrastruktur tilpasset framtidas sirkulære økonomi og kravet til lavest mulig økologisk fotavtrykk. Løsninga er mindre transport og mer jernbane.

 

Spre klimavett,
del denne saken!