Framtida velges nå: Klimavalgalliansen

Skjermbilde klimavalg

Klimavalgalliansen ble stiftet på et fellesmøte for Klimavalg-organisasjonene 1. april, som et nettverk med grunnlag i de samme politiske krav som tidligere, og med mål om å gjøre seg gjeldende ved kommunevalget i 2015.

Besteforeldreaksjonens syn på den nye alliansen: Samtale med styremedlem Turid Lilleheie etter stiftelsesmøtet..

klimavettreglerAugust 2014: Klimavalgalliansen gir ut flott hefte med «åtte klimavettregler». Innholdsrik liste over kommunale tiltak, fordelt på åtte saksområder: fra klimasmart planlegging og transport til grønne jobber og fossilfrie investeringer. Både som politiske aktører, tjenesteytere, eiendomsbesitter, byggherrer og ansvarlige for planlegging og tilrettelegging, kan kommunene utgjøre en viktig forskjell og bli en del av løsningen. «Vi har ønsket å være godt i forkant av kommunevalget, for å komme i en best mulig dialog med både politikere og velgere.» Se mer: http://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=15488 

Forgjengeren: Klimavalg 2013
Etter opprinnelig initiativ fra Besteforeldreaksjonen samlet mer enn hundre organisasjoner seg i en kampanje for å få klimasaken høyt opp på dagsorden ved stortingsvalget 2013. På et fellesmøte 13. november ble Klimavalg 2013 formelt avsluttet. Samtidig ble et nytt arbeidsutvalg oppnevnt med oppgave å utrede hvordan en ny allianse kan organiseres og arbeide for å tydeliggjøre de mange «klimavalg» som må tas, og de krevende prioriteringer som må gjøres, i åra som kommer. «Å påvirke Stortingsvalget i 2013 var viktig. Å påvirke politikken etter valget er enda viktigere.» (kampanjeleder Svein Tveitdal) . Se alle nyhetssaker om Klimavalg 2013 her.

En breddeallianse
Klimavalg 2013 har bestått av kirken og kristelige organisasjoner, fagforeninger, barne- og ungdomsorganisasjoner, kvinneorganisasjoner og vitenskaplige foreninger, i tillegg til de fleste av miljøorganisasjonene. Kampanjen lanserte seg i februar 2012 gjennom et åpent Brev til statsminister Stoltenberg, med krav om en mer ansvarlig og offensiv klimapolitikk, herunder økt satsing på utvikling av nye, grønne arbeidsplasser. Se også Brev til de politiske partiene november 2012. Erfaringene med gjennomføring av kampanjen er oppsummert i notat av kampanjeleder Svein Tveidal, niv. 2013.

Faglig og politisk grunnlag
Klimavalg 2013 var tydelig basert på rapportene til FNs klimapanel, som forventer at den globale oppvarmingen i dette århundre vil bli mellom 2 og 6 ˚C, avhengig av klimapolitikken. CO2 blir værende i atmosfæren i hundrevis av år, og rike land har bidratt med 70 % av de akkumulerte utslippene. Dersom verden i 2050 har en befolkning på ni milliarder og globale klimagassutslipp skal reduseres med 85 %, er det ca. 1 tonn CO2 per år per innbygger å fordele. Norske utslipp er i dag på ca 11 tonn per innbygger. Se Faglig grunnlag for Klimavalg 2013. 

I følge FNs klimapanel må rike land redusere sine utslipp med mellom 25 og 40 % innen 2020 i forhold til 1990 for at global oppvarming skal begrenses til 2 ˚C. Det betyr at norske utslipp må reduseres til mellom 30 og 37,5 mill. tonn innen 2020, betydelig  mer enn det legges opp til i klimameldingen og klimaforliket. Klimavalg 2013 slo fast at land som Norge gå foran med utslippskutt hjemme og bidra finansielt til både klimatilpasninger og utbygging av fornybar energi for fattigdomsbekjempelse, uten at dette bidrar til å øke de globale klimagassutslippene. God klimapolitikk er god næringspolitikk. I en overgangsperiode hvor fornybar energi gradvis erstatter fossil energi, må Norge tilrettelegge for nye grønne arbeidsplasser, slik det ble tilrettelagt for etablering av petroleumsindustrien på 1970-tallet. Se Politisk grunnlag for Klimavalg 2013.