Framtidas Dovrebane

jernbanebru
Randsklev jernbanebru over Gudbrandsdalslågen i Ringebu ble hardt skadd under ekstremværet Hans. Foto: Anne Kirkhusmo, Bane NOR

Flomskadene på Dovrebanen, der strekninga Lillehammer–Dombås fortsatt er stengt, viser store svakheter i jernbanenettet vårt. Mye er svært gammelt og umoderne, og det trengs en kraftfull nysatsing. For Jernbane og BKA har derfor sendt ut en felles pressemelding om behov for en klimarobust ny bane fra Hamar og nordover.

På bakgrunn av de store flomskadene på Dovrebanen både i 1995 og 2023 samt det stadig altfor høye karbonavtrykket fra samferdsel ønsker vi en klimarobust og konkurransedyktig jernbane.

I Norge stod samferdsel i 2022 for 16,4 mill. tonn CO2-ekvivalenter, tilsvarende 34 prosent av alle utslipp. Jernbanen stod bare for 0,05 mill. tonn, tilsvarende ca. 3 promille[1] av samlede transportutslipp. Dette er langt lavere enn jernbanens andel av transportarbeidet. I EU står transport for snaue 25 prosent av utslippene[2]. Det betyr at Norge har en mer utslippsintensiv og trolig mer energikrevende transportsektor enn våre konkurrentland. Det er en ulempe for kilmaet og for norsk økonomi.

I skrivende stund er Dovrebanen mellom Østlandet og Trøndelag stengt. Rørosbanen har også vært stengt i flere dager. Egentlig burde man kunne stole på toget uansett vær. Når det er guffent eller farlig å kjøre bil, burde togene gå. Dagens traséer er planlagt for over 100 år siden i et klima som var tørrere enn nå[3]. Forutsetningene for traséene den gangen var muskelkraft fra hester og menn. Linjene følger gjerne vassdrag og høydekurver i landskapet. Konkurrentene var hestetransport og skip rundt kysten.

I dag er situasjonen en helt annen med et villere vær, og med fly og motorveg som konkurrenter. Vi ber derfor regjeringen og Stortinget ta initiativ til en rask planlegging og bygging av en helt ny klimarobust og konkurransedyktig bane fra Hamar og nordover, som del av en høyfartskorridor Østlandet–Møre/Trøndelag–Nord-Norge. Herunder ønsker vi forsert fullføring av intercity Hamar–Lillehammer som del av høyfartskorridoren. Målet bør være en reisetid 2.45 t Oslo–Trondheim via Hamar.

Dette vil være i samsvar med Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033 punkt 11.18.4 side 227, NTP 2018–2029 punkt 3.4.3 og med Hurdalsplattformens løfte om en offensiv jernbanepolitikk.

Vi mener også politikerne bør prioritere jernbanen framfor ny parallell firefeltsveg mellom Steinkjer og Moelv, herunder planene om motorveg gjennom Lågendeltaet. Jernbanen er en del av klimaløsningen, ikke firefeltsveg. NAFs trafikantbarometer viser at folk vil ha jernbane, lokal kollektivtrafikk og vegvedlikehold mer enn motorveg[4].

[1] https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-transport/
[2] https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport-emissions_en
[3] https://www.met.no/vaer-og-klima/klima-siste-150-ar
[4]https://res.cloudinary.com/nafmedier/image/upload/v1650621854/Politikk%20og%20samfunn/PDF/Trafikantbarometer_2021_jbikvz.pdf

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Steinar Rundhaug | 01.09.2023

    En helt ny trasé vil kreve store arealer og hva da med våre løfter i Montrealavtalen?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*