Klimatiltak eller …?

co2 ny

Debatten går høyt om elektrifisering av oljeplattformene. Er det et viktig klimatiltak, – eller bare grønnvasking? For professor i bærekraftig utvikling, Carlo Aall, er det et spørsmål om hva vi skal bruke elektrisk kraft til. – Hele ideen med å bygge ut ny fornybar energi er å erstatte, ikke legge til rette for å videreføre fossil energiproduksjon, sier han.

«Ren galskap»
Det er et år siden Equinor la fram sin plan om å kutte klimagassutslippene fra norske felt med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og ned mot nær null utslipp innen 2050. Hovedgrepet er elektrifisering av anleggene på sokkelen. Innen 2030 betyr det årlige kutt på over fem millioner tonn CO2, tilsvarende rundt ti prosent av Norges samla utslipp.

Planen ble godt mottatt av mange norske politikere. Men da vi spurte professor Carlo Aall om en vurdering, kalte han det «egentlig ren galskap». – Isolert sett vil det redusere norske klimagassutslipp, slik det er nødvendig. Men i en større sammenheng gir det ingen mening.

– Vi skal altså ofre urørt natur for å bygge ut bl.a. vindkraft, som så skal levere strøm til olje- og gassplattformer slik at disse kan produsere med «null utslipp»? Dette er misbruk av høyverdig elkraft, slik jeg ser det. Denne kraften må vi reservere til å erstatte fossil energi til å drive motorer, i blant annet biler, busser, anleggsmaskiner, hurtigbåter og på sikt kanskje også fly. Vi har ingen kilowatt å spandere på å produsere mer olje og gass!

«En lek med ord»
Carlo Aall er redd for at klimatiltak av denne typen blir en sovepute, og gjør at flere kan villedes til å tro at klimaproblemet er på vei til å bli løst, mens sannheten er en ganske annen. – Det skulle egentlig bare mangle at olje- og gassnæringen kutter sine utslipp, men tiltak som dette blir bare meningsfulle hvis norske politikere samtidig sørger for at petroleumsnæringen bygges ned over tid. Der er vi ikke i dag; tvert om: Myndighetene deler stadig ut nye letekonsesjoner.

– Lar vi denne slags grønnvasking gå sin gang, risikerer vi en distraksjon fra det dystre faktum at klimautslippene samlet sett bare fortsetter å øke, – mens vi fortsetter å leke med ord, sa Carlo Aall da vi snakket med ham i januar i fjor.

Når vi nå tar kontakt med ham igjen, gir han uttrykk for mye av det samme. – Jeg mener fortsatt at premisset for debatten er forskrudd: At det rapporterings-teknisk viktigste klimatiltaket Norge kan gjøre er å redusere utslipp av klimagasser fra den norske virksomheten – som bidrar 20 ganger mer enn de samlede norske klimagassutslippene. Med et slikt utgangspunkt, og gitt at det politiske flertallet bare vil stoppe utvinning av norsk olje og gass når det ikke finnes mer, blir debatten tullete. Det hadde nesten vært like bra å holde hele olje- og gassektoren utenfor klimaregnskapet, altså utslipp fra både det å bruke og utvinne den fossile energien.

Spre klimavett,
del denne saken!

5 kommentarer

 1. Bjørghild des Bouvrie | 19.03.2021

  Helt enig med Carlo Aall. Jeg også oppfatter den såkalte ‘elektrifisering av sokkelen’ for grønnvasking av reneste slag. Det brukes også flittig i oljeindustriens argumentasjon når de snakker om ‘den rene norske oljen/gassen’. Absolutt nonsens. Enda verre blir det hvis ny grønn industri skulle bli hindret i å komme i gang fordi elkraften skal gå til sokkelbedriftene.

 2. Erik Lindeberg | 20.03.2021

  Det gjelder å bruken kraften slik at den gir størst mulig CO2-reduksjon for hver TWh vi bruker. Det ingen andre tiltak som gir så stor reduksjon som å elektrifisere sokkelen. Det er også det billigste storskala-tiltaket og kan redusere Norges utslipp med 28%. Vi har forpliktet oss redusere klimagassutslippene med 50% innen 2030. Selv om vi elektrifiserer sokkelen skal det bli svært utfordrende til å få til ytterligere 22% innen transport, industri og landbruk. Uten elektrifisering av sokkelen blir det helt umulig. Norge har nå høyere utslipp per innbygger enn både Tyskland og England og til og med kull-landet Polen og langt høyere en midlet i EU. Mange av disse landene har har store reduksjon i sine klimagassutslipp sidn 1990 spesielt gjennom å erstatte fossilenergi med fornybar energi, mens Norge stort sett har stått på stedet hvil. Elektrifisering av sokkelen vil kreve ca 14 TWh hvilket er omtrent det samme som Norges kraftoverskudd i et gjennomsnittsår. Dersom vi skal lykkes fullt ut, må imidlertid også Norge bygge ut mer fornybar kraft og der har vi et stort potensiale i elektrisk kraft fra sol, vind, havvind og vannkraft. Det må selvfølgelig gjøres på mest mulig skånsom måte , men vi må også innse at alle tiltak for å løse klimaproblemet har visse ulemper og betydelige kostander. Risikoen med klimaforandringene er imidlertid så at stor at det oppveier ulempene med og bygge ut mer fornybar kraft i Norge.

 3. Carlo Aall | 20.03.2021

  Erik Lindeberg har selvsagt teknisk sett rett i sin argumentasjon for at det er fornuftig å elektrifisere sokkelen, MEN gitt premisset at vi skal fortsette med den aktiviteten som er en av grunnene til elektrifisering av sokkelen: utvinne olje og gass! Så er det altså noen av oss som mener det er enda mer fornuftig å endre premisset, altså stanse utvinningen på sokkelen nå, dvs før den går «tom». Et enkelt regneeksempel: Reduserer vi utvinningsvolumet ett år med i størrelsesorden 5 % tilsvarer det å redusere de offisielle norske utslippene med 100%. Forutsetter vi som SSB at omlag halvparten av den olje og gass vi tar ut av det globale markedet erstattes med annen olje og gass må vi doble reduksjonen. Med forbehold for at disse tallene er basert på beregninger jeg gjorde for 15 år siden. Hovedpoenget står seg likevel.

 4. Erik Lindeberg | 20.03.2021

  Jeg støtter helt kravet om at vi skal slutte å produsere olje og gass, men verken Carlo Aall eller jeg bestemmer over det. Kanskje er det mulig å samle et flertall bak et krav om at vi ikke skal lete etter mer olje og gass og ikke gjøre nye vedtak om utbygginger. Dette er en svært radikal plan som fører til at produksjonen blir mer enn halvert innen 2030 og redusert med 85% i 2040. Dette vil kreve enn meget aktiv industripolitikk for å erstatte de ca. 200 000 arbeidsplassene som er knyttet til olje- og gassnæringen. Det betyr imidlertid at det fremdeles vil blir brent gass i ineffektive gassturbiner som gir enorme utslipp. Utslippene synker heller ikke proporsjonalt med produksjonen fordi modne oljefelt krever mye mer energi per produsert enhet en ny felt (som det da ikke blir noe mer av). En annen måten oljeproduksjonen kan bli redusert på er at etterspørselen avtar så mye at det ikke blir lønnsomt å bygge ut nye felt, men det gir det samme nedgangen i produksjon fordi felt som allerede er utbygget vil kunne produsere lønnsom selv med svært lav etterspørsel. Norge kan gjøre sitt for å minske etterspørselen etter olje og gas ved å eliminere bruken mest mulig i transport, landbruk og industri OG ved å slutte å bruke gass på plattformene. Også dette scenariet gir imidlertid flere tiår med store CO2-utslipp på sokkelen dersom vi ikke elektrifiserer og dette utslippet kommer fortsatt da være Norges aller største bidrag til å å øke temperaturen på kloden. En tredje metode er å slutte å produsere olje og gass på er både å slutte å forta nye utbygginger kloden på og å stenge de oljefeltene som er i drift. En slik rask nedlegging vil skape massearbeidsløshet og store sosiale problemer og kommer ikke å få stor nok tilslutning for å bli gjennomført. En slik plan er jeg mot. Carlo Aall nevner selv at næringen må bygges ned over tid uten å si noe nærmere om hva han mener med det. Har Carlo Aall noen forslag på tidsplan som gi raskere reduksjon i de norske klimagassutslippene?

  Uansett må de norske utslippene ned nå. Temperaturstigningen venter ikke til vi har funnet noen nye ideelle metoder som ikke har ulemper. Utslippene må være halvert innen 2030 og nede på null dersom vi skal nå klimamålene i Parisavtalen. Å kaste penger etter forskere som skal fine nye ukjente og problemfrie metoder for å redde klimaet har vi ikke tid til å vente på. Vi har allerede en rekke verktøy med stor kapasitet og kjent og overkommelig kostnad: sol, vind, CO2-fangst og -lagring, elektrifisering og energisparing. Ingen av metodene er tilstrekkelige alene, vi må bruke hele kurven.

  Vi må kvitte oss med retorikk som «grønnvasking». Klimaet bryr seg ikke om hvor «grønt» eller «brunt» et oljeselskap framstår i Carlo Aals og Bjørghilds des Bouvries øyne. Det eneste som teller for temperaturøkningen er hvor mye klimagasser som slippes ut. Utslipp måles i tonn per år. Elektrifiserer vi hele oljenæringen reduseres utslippen med 11 millioner tonn CO2 per år, selv om Carlo Aals, Bjørghilds des Bouvrie og andre følsomme sjeler står og holder seg for nesen, mens de protesterer.

  Dersom vi skal vie oss til kampen mot menneskeskapte klimaforandringer, må vi også våge benytte de våpnene vi har.

 5. Carlo Aall | 20.03.2021

  Igjen er jeg på sett og vis enig med Erik Lindeberg. Vi er fanget i en utvikling der vi tvinges til å gjøre suboptimale løsninger. Elektrefisering av sokkelen ville jeg ment var fornuftig for 30 år siden. Nå blir det en for sen form for symbolpolitikk, som føyer seg inn i det mange med meg er veien mot å ikke klare Parismålet. Så håper jeg at jeg tar feil!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*