Klimaadvarsel på flybilletten

boarding

Regjeringen har satt et mål om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, og luftfarten skal bidra med sitt. Som ett av tiltakene foreslår Besteforeldrenes klimaaksjon en obligatorisk CO2-merking av flyreiser. Det vil bidra til å bevisstgjøre forbrukerne om de store klimaskadene som økende flytransport innebærer. Forslaget ble lagt fram på et innspillsmøte for luftfartsutvalget i dag.

CO2-merking av flybilletter
Uttalelse fra Besteforeldrenes klimaaksjon

Utvalgets mandat omfatter bl.a. å vurdere norsk luftfarts omstilling til et lavutslippssamfunn og de utfordringer klimagassutslipp fra luftfarten medfører.

Selskapene har interesser av å øke sine inntekter, bl.a. gjennom et stort trafikkvolum. Hittil har vi ikke sett reduksjon, men økning av klimagassutslipp fra lufttransporten, noe som ser ut til å fortsette. Vi kan ikke legge til grunn luftige forhåpninger om at dette vil ordnes med elfly og nye drivstoffløsninger. Tida som vi har til rådighet for å få ned klimagassutslippene er for knapp til det. Det vil være svært uheldig om flytransport fortsetter å øke når alle andre utslipp av klimagasser må ned.

Det er et sentralt poeng i Paris-avtalen fra 2015 at utslippsreduksjoner skal komme i stand nedenfra-og-opp («bottom-up»), ikke bare styres, men tilrettelegges av myndighetene i det enkelte land. Besteforeldrenes klimaaksjon ber om at utvalget anbefaler at det legges best mulig til rette for at reiser med fly og flytransport kan gjøres på grunnlag av kunnskapsbaserte valg. Erfaringen er i dag at de færreste har grunnlag for å kjenne noenlunde til klimafotavtrykket deres reiser innebærer.

Hvordan slik kunnskap om utslipp i forbindelse med flyreiser skal framkomme på en mest mulig hensiktsmessig måte, er ikke vårt anliggende her. Dette bør vurderes nærmere, og utvalget bør ta initiativ til et slikt arbeid. Her vil vi bare antyde noen muligheter:

 • Er det hensiktsmessig å innføre CO2-merking av flybilletter som viser hvilke CO2-utslipp vedkommende reise normalt medfører?
 • Ved annonsering av f.eks. charterreiser bør gjennomsnittstall på CO2 –utslipp kunne angis
 • Tilsvarende tall bør kunne oppgis i rutetabeller
 • Kan bonusordninger som gir poeng ved flyreiser merkes ikke bare med opparbeidet rett til gratis reise, men også akkumulerte klimafotavtrykk
 • Se vedlagt forslag fra den svenske regjeringsdeklarasjonen vedl.

Vi er selvsagt klar over at å angi CO2– utslipp må være basert på gjennomsnitts-tall og/eller intervallberegninger.

Selve gjennomføringen av billettmerkingen kan enkelt skje ved at det på vedkommende billett (bestilt på nett eller annen måte) angis et intervall for de CO2-utslipp aktuelle reiser medfører, – gjerne i fremhevet skrift eller fargemessig.

At befolkningen generelt er kjent med at flytrafikk forurenser anses ikke tilstrekkelig. Å endre befolkningens flyvaner forutsetter en styrket bevisstgjøring av forurensingen den enkelte flyreise innebærer. CO2 -merking vil tydeliggjøre det personlige medansvar for klimaskadelige utslipp og innebære at den reisende kan gjøre andre og mer miljøvennlige transportvalg, eventuelt unnlater å foreta en strengt tatt unødvendig flyreise. Nordmenn flyr i dag fem ganger mer enn den gjennomsnittlige europeer.

Det er i dag ikke omtvistet at klimagassutslipp skader miljøet og at myndighetene bør ta i bruk ulike utslippsreduserende tiltak, – ikke minst slike som enkelt og billig lar seg gjennomføre, og som anses også som helseskadelige. BKA viser bl.a. til hva som er gjennomført mht merking av tobakksvarer.

I forhold til CO2-utslipp vises spesielt til EU og Norges krav til merking av CO2– utslipp ved omsetning av nye biler, – en merking som forøvrig også bilbransjen har ønsket velkommen, og som brukes i konkurranseøyemed.

Rettslig sett kan merkingen generelt forankres i både grunnlovens miljøbestemmelse § 112 og klimaloven med tilhørende forskrifter. Slik merking vil også samsvare med Paris-avtalens artikkel 12 om Norges plikt til å styrke befolkningens bevissthet om og deltaking for å oppnå avtalens mål.

Oslo, 22. januar 2019
Besteforeldrenes klimaaksjon

Vedlegg: Fra den nye, svenske regjeringsdeklarasjonen, p. 32

Minska flygets klimatpåverkan. Genomför en obligatorisk klimatdeklaration vid köp av flygresor (Uppdrag till Luftfartsverket våren 2019. Börjar gälla från 1 januari 2021). Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för en beskattning av fossilt flygbränsle. Krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle ska införas (Utredning tillsatt Dir. 2018:10 Utredning om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget.). Ett förslag om miljöstyrande start- och landningsavgifter ska tas fram (Tas i samma uppdrag till Luftfartsverket). En hög inblandning av hållbart förnybart bränsle ska ges ekonomiska incitament. När ett system för flygbränsleskatt finns på plats bör det ersätta dagens biljettskatt på flyget.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Birthe Nielsen | 22.01.2019

  Godt initiativ! Det burde ikke være så vanskelig og få til! Men viktig at det ikke bare står på flybilletten, men på all reklame for turistreiser med fly!
  Dessuten kunne man avvikle hele tax free ordningen, for hvorfor skal man premieres for å ta den mest forurensende reisetype?

 2. Signe Sandberg | 23.01.2019

  Det trengs nattog alle dager, også lørdag!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*