Vil kjempe videre for jernbanen

otto adressa
Jernbaneentusiast og besteforeldreaktivist Otto Martens i Trondheim, er lettere oppgitt over tregheten i det politiske systemet.

Før sommeren vedtok Stortinget en ny nasjonal transportplan som skal gjelde i ti år framover. I denne perioden skal Norge asfalteres i et høyere tempo enn noen gang, med fortsatt tilrettelegging for flere personbiler og mer godstransport på veiene. I tillegg kommer økt flytrafikk. Med andre ord nøyaktig det motsatte av det vi trenger for framtida, sier Otto Martens. Han er forkjemper for en nasjonal jernbanesatsing og mener vedtaket er gjort på sviktende faglig grunnlag.

Henger ikke sammen
Den tidligere forskningslederen ved Sintef Marintek har lenge vært oppgitt over norsk samferdselspolitikk. – Nå har vi kjent til klimaproblemet og klimaalvoret i 30 år. Allerede i 1989 vedtok Stortinget å stabilisere norske CO2-utslipp. Men hva har skjedd? Jo, utslippene har bare økt og særlig fra veitrafikken, der de nå er hele 30 prosent høyere enn de var i 1990.

– At det skal være så vanskelig å få flertallet på Stortinget til å tenke nytt er nesten ikke til å fatte. Den vedtatte transportstrategien vil ha en rekke negative følger for miljø og samfunn. Sammenliknet med dobbeltsporet lyntog mellom de store byene, vil motorveier for 110 km/t, samt utvidete flyplasser, legge beslag på større arealer, ødelegge mer matjord, gi flere trafikkulykker og større utslipp av klimagasser, medføre mindre ressurser til opprusting av fylkesveier og havner, færre avganger og dårligere tilbud til tettsteder mellom byene, samt dårligere logistikk for industriutvikling nord for Stadt og mot kontinentet, og dermed sterkere befolkningskonsentrasjon i Oslo-regionen.

– Når det gjelder klima er det ofte veldig dårlig sammenheng mellom det Stortinget sier de ønsker og det Stortinget faktisk gjør. De har vedtatt at utslippene skal ned og at gods skal overføres fra vei til sjø og bane. Likevel legger de massivt til rette for personbiler og lastebiler, på nye motorveier som går side om side med jernbanen og blokkerer for høyhastighets baner i korridorene mellom de store byene.

Kampanjen må holde fram
På initiativ fra Otto Martens og andre i Trondheims-gruppa inviterte Besteforeldreaksjonen tidligere i år til et seminar der «Jernbanekampanjen 2017» ble stiftet. 17 organisasjoner stilte seg bak et brev som ble sendt til partiene på Stortinget i håp om å få fram noen nye perspektiver under sluttbehandlinga av Nasjonal Transportplan. Se:
Jernbanekampanje på banen

– Vi kom nok for seint i gang med organiseringen. Resultatet ble i hvert fall magert, sier Otto i dag. Han mener likevel et godt grunnlag er lagt for videre arbeid med saken. Jernbanekampanjen må ikke bli et blaff. Siktemålet og ambisjonene bør tvert imot utvides. – De fordommene de folkevalgte har basert sine vedtak på, må vi sørge for blir erstattet med kunnskap. Det er mulig at vi i et valgår bare må vente at partiene satser mer på taktikk enn på langsiktig fornuftsbasert politikk. Men vi kan ikke gi opp kampen for et helhetlig og klimavennlig transportsystem i landet vårt, der en moderne høyhastighets jernbane for gods- og passasjertrafikk vil være ryggraden.

Nyhetssaker om transportpolitikk og jernbanens muligheter:

Juni 2016: Høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan «Vi ønsker oss vesentlig mer energisk og modig tenkning på vegne av jernbanens muligheter enn det vi finner i NTP. Det er godt dokumentert at jernbanen er i en klasse for seg når det gjelder klimavennlig transport»
Sept 2016: Intervju med kommunikasjonssjef i Norsk Bane «Vi ser at transportørene rømmer fra bane over til vei, på tross av alle fine målsetninger. Moderne høghastighetsbaner vil skape en helt annen situasjon.»
Sept 2016: Otto Martens med innspill til landsmøtet «Besteforeldreaksjonen må ta initiativ for å se på muligheten for å samle flere av organisasjonene til en felles kampanje for en mer miljø- og klimavennlig transportplan.»
Januar 2017: Otto Martens med kronikk i Klassekampen «At det må være feil å bygge firefelts motorvei side om side med jernbane i vårt langstrakte og grisgrendte land, burde være såre enkelt å forstå.»
Mars 2017: LO i Oslo vil ha lyntog-satsing «På samme måte som veksten i persontrafikken inn til byene våre skal være kollektivt, sykkel og gange – må vi også ta flere av luftreisene mellom storbyene våre ned på skinnegangen.»
Mars/april 2017: Aksjonsseminar der «Jernbanekampanjen 2017» etableres.  Følges opp av felles brev til Stortinget «Det er jernbanen som har størst potensial til å frakte mennesker og gods raskt og effektivt på en klimavennlig måte. NTP-forslaget om flere høyhastighets motorveier, og om flyplassinvesteringer, vil doble vår flytrafikk og gi store klimautslipp. Dette er lite framtidsrettet, og ikke i tråd med våre klimaforpliktelser i Paris-avtalen.»
April 2017: Åpen høring Stortingets transportkomité «Silotenkning dominerer transportpolitikken. NTP-siloene heter veg, luftfart, kyst og bane. De utfordres i liten grad av alternativer til deres egne transportformer, sjøl om alternativene er mer klimavennlige og framtidsretta.»

Nestleder i Besteforeldreaksjonen, Finn Bjørnar Lund, syntes han fikk sagt det han hadde på hjertet i transportkomiteens åpne høring om NTP 2018-29. Foto: Tormod E. Eitrheim


 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. bjørn | 21.08.2017

    Heia MDG

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*