Kutt med mening

Motorvei under bygging mellom Kr.sand og Mandal.
Motorvei under bygging mellom Kristiansand og Mandal. Kostbart tapsprosjekt for natur, miljø og klima. Foto: Espen Mills, 2021

Miljø- og klimatiltak forbindes vanligvis med store kostnader. Men det finnes en enkel måte å begrense både utslipp og naturtap, og samtidig spare penger: en mer nøktern utbygging av veiene! – Det er underlig å se at veisektoren skånes i revidert nasjonalbudsjett – når selv klimabistanden til fattige land kuttes, skriver BKA i Dagsavisen.

I forslaget til revidert nasjonal budsjett har regjeringen lagt opp til en fortsettelse av senere års omfattende utbygging av store motorveier med fire felt og 110 km/time. Her skal det ikke spares på noe!

På en rekke andre områder er det betydelige budsjettkutt, som følge av blant annet utfasing av COVID-19- tiltakene, og for å kompensere for utgiftene i forbindelse med krigen i Ukraina. Miljø og klima inkludert klimabistand til fattige land og kollektivtrafikken er områder som er hardt rammet.

Veitrafikken derimot ser ut til å være forskånet for kutt av betydning, og de planlagte investeringene legger opp til fortsatt utbygging av overdimensjonerte motorveier i mange år framover, med en samlet prislapp på flere hundre milliarder kroner for det kommende tiåret.

Det motsatte av hva vi trenger

Dette vil føre til nye store terrenginngrep, videre fragmentering og tap av natur, landskap og jordbruksareal. I kjølvannet av de nye motorveiene kommer videre utbygging med næringsarealer, boligfelt og hyttefelt som vil forsterke denne utviklingen ytterligere. Utslippene av klimagasser og annen forurensing fra anlegg, drift og bruk vil øke i en årrekke selv med en videre elektrifisering. Det samme gjelder bruk av råstoffer.

Elektrifiseringen vil riktignok dempe denne utslippsøkningen, men vil kreve mer strøm og dermed tvinge fram kostbare og kontroversielle utbygginger av kraftanlegg.

En slik utvikling er det motsatte av energi- og annen ressurseffektivisering, anbefalt av OECD, EU og FN. Norge ligger allerede dårlig an med noe av verdens høyeste forbruk per innbygger av energi og andre ressurser, og har fortsatt ikke nådd flere av bærekraftsmålene.

Nøktern veiutbygging etterlyses

Dette er påpekt i en rekke rapporter, artikler og ytringer i senere tid. Det etterlyses en mer nøktern veiutbygging som dekker transportbehovet på en langt mer ressurseffektiv måte, både når det gjelder energi og andre ressurser.

OECD-rapporten av april 2022 vurderer at Norge ligger an til å kutte 20 % av klimautslippene innen 2030 – ikke 55 % som lovet til FN. Veibygging, utvidelse av bolig- og næringsområder, skog- og jordbruk (arealbruk og arealbruksendringer) har bidratt, og bidrar til fortsatt nedgang i naturmangfoldet. Norges investeringer i den grønne omstillingen bør økes kraftig.

IEA foreslår å senke maksimal hastighet til 100 km/time for å spare fossil og fornybar energi. Det er et tiltak som kan gjennomføres umiddelbart og uten ekstra kostnader.

IPCCs sjette hovedrapport viser også at 1,5-gradersmålet vil kreve en hurtig erstatning av fossil med fornybar og lavkarbon energi. Omfattende energieffektivisering vil lette denne overgangen og være nødvendig for å unngå de mest kontroversielle kraftutbygginger

Naturvernforbundets rapport «Behov for en grønnere veipolitikk» (april 2022) nevner ikke bare problemene, men foreslår også konkrete løsninger. Rapporten inneholder en liste med 23 planlagte veistrekninger med 4 felt som synes overdimensjonerte, med store skadevirkninger og en prislapp på nærmere 300 milliarder kroner. Det foreslås mer nøkterne, men tilstrekkelige alternativer med 2/3 felt og 90 km/timen – med en reduksjon av utbyggingskostnadene på over 200 milliarder kroner.

Mindre økologisk fotavtrykk

Dette vil spare natur, landskap og ressurser, gi mindre utslipp av klimagasser og mindre støy og forurensing, inkl. plastforurensing fra bildekkslitasje. Samtidig vil det frigjøre ressurser til en høyst påkrevd og raskere utbedring av flaskehalser, farlige veistrekninger og vedlikehold. Etterslep i vedlikehold av riksveier og fylkesveier er anslått til rundt 100 milliarder kroner (brev fra Naturvernforbundet, Norges Bondelag og NAF 8. mars 2022 til Samferdselsdep.).

Når finansministeren selv har sagt under fremleggelsen av revidert Nasjonalbudsjett 12.mai 2022 at «jo mindre penger du bruker, jo bedre er det», er det underlig at det skal brukes fortsatt store midler til en utbygging og utvikling som vil gi et økt fotavtrykk med omfattende skader og tap. Det vil gjøre det vanskeligere for Norge å møte sine forpliktelser, og være uforenelig med målet om grønn omstilling og et lavutslippssamfunn i 2050. I stedet kunne en få «mer miljø» og samtidig spare penger.

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2022 ber vi Stortinget ta hensyn til ovennevnte og spesielt de konkrete anbefalingene i rapporten fra Naturvernforbundet.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*