Partshjelp i Strasbourg

Skjermbildeemd 2
Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Foto: Europarådet

Tidligere i år kom beskjeden fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) om at den vil se på klagen fra Greenpeace og Natur og Ungdom, etter den norske klimadommen. BKA har nå søkt om å få intervenere til støtte for de to klagerne. – Det er viktig å vise bredden i protesten mot dommen i Høyesterett, sier Steinar Winther Christensen.

Under det norske klimasøksmålet var Besteforeldrene partshjelp for Greenpeace og NU. – At vi nå ønsker å intervenere, som det heter i juss-språket, betyr at vi er tilbake i samme rolle, nå for menneskerettsdomstolen, sier styreleder Steinar Winther Christensen. – Det som har skjedd ved at EMD har kommet med utdypende spørsmål til regjeringen, er et skritt videre mot det som forhåpentlig vil bli en full prøving av oljeleting i Arktis – opp mot menneskerettskonvensjonen. Det vil bli en prinsipielt svært viktig sak. Når det gjelder BKA, er vi så heldige at vi har med oss toppjurister som Mads Andenæs og Ketil Lund, som begge gir tynge til søknaden.


Oslo 5. mars 2022

Intervention in Application no. 34068/21, Greenpeace Nordic and Others v. Norway

Besteforeldrenes klimaaksjon, Ketil Lund og Mads Andenæs ber med dette om tillatelse til å intervenere i henhold til artikkel 36 i konvensjonen og regel 44(3) i domstolens regler.

Om intervenientene

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA), etablert i 2012, er en uavhengig grasrotorganisasjon med rundt 6000 medlemmer. Den har regionale grupper over hele Norge. BKA er en viktig stemme i den offentlige debatten om Norges klimapolitikk i inn- og utland. BKA har CO2-utslipp, norsk oljeleting, utvinning og eksport, inkludert i Polhavet, blant sine prioriteringer. Den har vedtatt Grunnlovens paragraf 112 som retningsgivende prinsipp for klimatiltak og klimarettferdighet. Artikkel 112 fastslår: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» Artikkel 112 er en av bestemmelsene i «Kapittel E. Menneskerettigheter» i Grunnloven.

BKA har vært partshjelp i klimasøksmålene for norske domstoler, fra 2016 og i alle tre instanser, inkludert Høyesterett, som avsa dom 22. desember 2020. Norge er den største olje- og gassprodusenten i Vest-Europa, og det eneste vesteuropeiske land som lisensierer og gir økonomisk støtte til oljeleting. Eksporten går hovedsakelig til Europa hvor oljen og gassen brennes. Rettssaken gikk ut på rettslig vurdering av de første lisensene for oljeleting i Arktis. Prinsipper og regler i menneskerettighetsrettighetene, inkludert den europeiske menneskerettskonvensjonen, var kjernen i rettssaken.

Steinar Winther Christensen er pensjonert advokat, leder landsstyret, og vil representere BKA i denne intervensjonen.

Ketil Lund er den andre medintervenienten. Han har nettopp fullført sin andre periode som talsmann for International Commission of Jurists (ICJ). Han var dommer i Norges Høyesterett (1990-2009). Som representant for BKA leverte han en uttalelse på vegne av organisasjonen i byretten, lagmannsretten og høyesterett.

Dommer Lund og Winther Christensen har vært engasjert i miljøsaker i mange år, og spilte en aktiv rolle i Alta-konflikten om bygging av vannkraftverk i Altaelva i Finnmark og brudd på samiske rettigheter på slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet. Ketil Lund var prosessfullmektig i domstolene for Norges Naturvernforbund. Den rettslige prøvingen led nederlag, men utviklingen i sivilsamfunnet og rettsprosessen ansporet konstitusjonell beskyttelse for og representative politiske institusjoner for samene, og også en ny og mindre skadelig retning for regulering av vassdrag.

Mads Andenæs er den tredje fellesintervenienten. Som advokat har han brakt flere klager til domstolene, han er professor ved Universitetet i Oslo hvor han i mange år har vært ansvarlig for menneskerettighetslover. Han er tidligere FNs spesialrapportør for vilkårlig internering (2009-2015). Han var i mange år professor i Storbritannia og direktør for Centre of European Law, King’s College, University of London og direktør for British Institute of International and Comparative Law. Han har brakt saker inn for både norske domstoler og Den europeiske menneskerettsdomstolen, og for Høyesterett i Storbritannia. Han ble utnevnt til Honorary Queen’s Counsel i 2019.

Den foreslåtte intervensjon

Vi ønsker å ta opp spørsmålene EMD stilte i sin formidling av saken slik den ble publisert 10. januar 2022, inkludert rettslig behandling, uttømming av nasjonale rettsmidler, og begrunnelsen fra Høyesterett som domstolen har spurt partene om. Dette er komplekse spørsmål om norsk rett, EU-rett, artikkel 2, 8, 13 og 14 i konvensjonen og relevant rettspraksis.

Om mulig vil vi også komme med kommentarer til Norges svar på søknaden.

Politikken for å redusere klimaendringene er i seg selv under utvikling. Hensynet til forsvarlig rettspleie vil bli ivaretatt ved å tillate intervensjoner fra frivillige organisasjoner og også fra uavhengig juridisk ekspertise.

Med vennlig hilsen,

Professor Mads Andenas, advokat
undertegnet på egne vegne og på vegne av Steinar Winther Christensen, styreleder i Besteforeldrenes klimaaksjon, og Ketil Lund, tidligere dommer i Norges høyesterett

(oversettelse til norsk ved H Wiik)

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Thelmakraft | 09.03.2022

    Jeg støttet saken.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*