Miljøskadelig veiprosjekt

idar nullvekst trøndelag
Kommentar og illustrasjon ved Idar Støwer, aktivist i Besteforeldrenes klimaaksjon i Trondheim.

I Trondheim har 12 organisasjoner gått sammen om et åpent brev til bystyret. Planene for ny E6 nord for byen er ulønnsom, trafikkfarlig og miljøskadelig, hevder de. En slik motorvei vil også undergrave en framtidsretta satsing på jernbanen nordover – som politikerne sier de vil prioritere. Utfordringene er at da må de si nei til noe annet, og det sitter ofte langt inne, sier BKAs Idar Støwer.

Som aktivist i Besteforeldrenes klimaaksjon har Idar Støwer gjennom mange år engasjert seg i samferdselsdebatten. – Arbeidet vårt blir ekstra vanskelig når staten har gitt Nye Veier AS mandat til å trumfe motorveiplanene igjennom uten hensyn til klimakonsekvenser, sier han. – Et problem vi sliter med, er dessuten at mange politikere synes å tro at alt ordner seg bare bilparken blir elektrisk eller går over på hydrogen og biodrivstoff. Det er som de ser bort fra at all den nye krafta må produseres, og hopper bukk over de store miljø- og klimaproblemene som er knytta til dette. Men det er fint å oppleve at vi har med oss så mange av ungdomspolitikerne – slik vi har i dette innlegget.

Ifølge Adressa den 4. juli, vil Nye Veier AS sette i gang anleggsarbeidene før planforslaget er behandlet og dermed presse Trondheim kommune til å godta reguleringsplanen for en ny firefelts motorvei. Vi oppfatter det som oppsiktsvekkende at et statseid selskap opptrer så arrogant og/eller uvitende om Plan- og bygningsloven, avtaler og nullvekstmålet. Nye Veier opptrer både som politisk aktør og lobbyorgan. Dette skjer i en situasjon der kommunen har varslet klimakrise og prioriterer sitt arbeid høyt for reduserte klimagassutslipp.

Nye Veier har som mandat å bygge motorveier og prioritere prosjekter etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet og trafikksikkerhet. En stor svakhet med mandatet er at miljøbelastninger, naturinngrep og klimagassutslipp tillegges liten eller ingen vekt.

Det nye reguleringsplan-forslaget for strekningen mellom Ranheim og Stjørdal oppfyller ingen av disse kriteriene. Dette er påvist i kommunaldirektørens saksframlegg og i flere debattinnlegg fra kompetente fagpersoner.

En ulønnsom vei. Foreslått reguleringsplan bygger på urealistiske tall når det gjelder hastigheter og trafikktall som forutsetter en kraftig trafikkøkning i konflikt med forpliktelsene i byvekstavtalen mellom kommunen og staten. Den samfunnsøkonomiske nytten er svært tvilsom – også ut fra snevre, målbare kriterier. Hvorfor bygge en unyttig vei til 5,6 milliarder kroner (ifølge Adressa 18. mars) som i tillegg skal finansieres med en stor del bompenger? Selv med den betydning klimakrisen vil ha økonomisk, inngår ikke dette i begrepet «Samfunnsøkonomisk lønnsomhet».

En trafikkfarlig vei. Økende fart som den nye planen forutsetter, vil etter kjent forskning (SINTEF) føre til at flere mennesker vil bli drept eller alvorlig skadet. Til tross for dette påstår Nye Veier at ny E6 vil bli en mer trafikksikker vei (Adressa 14. februar). En fersk undersøkelse fra Trygg Trafikk viser at et flertall (64 prosent) er enige i at dagens fartsgrenser er fornuftige.

En klima- og miljøskadelig vei. Den viste planen gir flere negative konsekvenser på miljø (naturinngrep og klima) og folkehelse (bl.a. støy, støv, utslipp). Nye Veier hevder at økning i trafikkmengde (dobling) og hastighet ikke vil medføre økning i CO2-utslippene på grunn av el-bil-satsingen. Dette er feil når det gjelder sammenhengen mellom økt hastighet og utslipp. Med en kraftig trafikkvekst er det i fullstendig urealistisk å forvente nedgang i utslippstallene selv om de for hele landet gikk noe ned i 2019 (tallene er usikre og diskuteres pga. uklarhet rundt beregningsmåten for biodrivstoff). Uansett må utslippene kuttes kraftig ned for at Norge skal nå sine mål om en reduksjon på 55 prosent innen 2030. Den nye planen vil bidra til det motsatte.

Sats på jernbanen. En ny motorvei på denne strekningen vil i praksis undergrave nødvendig satsing på jernbanen nordover. Etablering av nytt dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal slik det foreligger planer om, må derfor prioriteres. Der foreligger politiske vedtak for en slik prioritering.

Da er det å håpe på at bystyret ser bort fra Nye Veiers trusler og feilinformasjon, og avviser reguleringsplanforslaget for en vanvittig kostbar vei som er miljøskadelig og som vi ikke har bruk for. Vis at Trondheim kommune tar klimakrisa på alvor!

Naturvernforbundet i Trøndelag v/Magne Vågsland
Naturvernforbundet i Trondheim v/Torleif Hugdahl
Besteforeldrenes klimaaksjon v/Idar Støwer
Natur og Ungdom v/Rie Aurora Aagaard
Framtiden i våre hender v/ Anna Sara Fjeld
AUF v/ Gjermund B. Gorset
Sosialistisk Ungdom v/ Julie Engtrø
Grønn Ungdom v/ Norunn Krokeide
Trondheim senterungdom v/Bård Andreas Henriksen
Rød Ungdom v/ Georg Wigh
Spire v/ Magalie Plissonneau
Framtiden i våre hender v/Anne Sara Fjeld

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. John Gustav Johansen | 15.08.2020

    Har nokon snakka om nedbygging av dyrka mark. Reduksjon av dyrka mark, og utmark, fører vel heller ikkje til større sjølbergingsgrad. Der er mange slike prosjekt i Norge! Nei, bygg jernbane og sykkelsti.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*