Klimavalg 2021

Brobrobrille3
Illustrasjon ved Ola Dimmen

Besteforeldrenes klimaaksjon i Trondheim har henvendt seg til partiene i byen, med oppfordring om å tenke nytt i klima- og energipolitikken. «Vi er inne i et avgjørende tiår for framtida til kommende generasjoner, og vi må handle nå. Stortingsvalget 2021 må bli et klimavalg», heter det i brevet. «Koronakrisa har vist hva vi kan få til sammen. Nå må vi vise samme dugnadsånd i kampen for klimaet.»


Til de politiske partiene i Trondheim
Kopi til ungdomspartiene

STORTINGSVALGET 2021 – Besteforeldrenes klimaaksjon oppfordrer politiske partier til å lytte til barn og unge!

Dagens oljepolitikk forsterker klimakrisa
Norsk oljepolitikk er i konflikt med klimavitenskap og sentrale mål i Parisavtalen.

 • Vi har bare 8 år igjen med dagens utslipp før vi har nådd 1,5 grader gjennomsnittlig global oppvarming. 11)
 • Norge vil ta opp det meste av sine fossile ressurser.
 • Norge satser på stor olje- og gassproduksjon i mange tiår etter at verden må ha nullutslipp.
 • Norge satser på omfattende oljeaktivitet i Arktis – nesten uten effektiv oljevernberedskap ifølge Riksrevisjonens rapport. 6)
 • Med dagens politikk risikerer Norge og verden å passere vippepunkter der global oppvarming blir selvforsterkende og ustoppelig. F.eks. hvis polisen smelter og polhavet blir varmere, smelter Grønlandsisen raskere og havet stiger.

Støtt kravene fra klimastreikene!
I 2019 streiket over 70000 skoleelever i Norge, og vi appellerer til alle politiske parti om å være solidariske med barn og unge og innarbeide kravene fra klimastreikene i sin politikk:

 • Kutte 55 prosent av norske utslipp innen 2030.
 • Ingen nye letelisenser etter olje og gass.
 • Vis internasjonal solidaritet for klimastreikere: Norge må gi 65 milliarder i klimafinansiering årlig – og ingen klimastreikere må bli forfulgt av sine myndigheter internasjonalt.
 • Stans tapet av naturmangfoldet.

Politiske partier må lytte til ungdomspartiene
Besteforeldreaksjonen har lest gjennom ungdomspartienes program angående klima- og miljøspørsmål og ser at ungdomspartiene i mange tilfeller har en mer oppdatert og ansvarlig klima- og miljøpolitikk enn moderpartiene. Ungdomspartiene forstår at klimakrisa er den største utfordringen i vår tid og krever at vi må sette i verk tiltak :

 • Konkrete tidsrammer for nedtrapping og avvikling av norsk oljeproduksjon.
 • Særordningene for oljeindustrien må opphøre. Vi må avvikle leterefusjon, friinntekt, opphørsrefusjon, svært gunstige avskrivningsregler, osv.
 • All oljeleting må opphøre.

Oljepolitikken kan være i strid med §112 i Grunnloven
Natur og Ungdom og Greenpeace har saksøkte den norske staten for åpning av ny oljeboring i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde.  Besteforeldreaksjonen og Naturvernforbundet er partshjelpere. Organisasjonene mener at oljeboringen bryter med miljøparagrafen, § 112 i Grunnloven, som slår fast at borgerne har rett til et levelig miljø og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. Klimasøksmålet er anket til Høyesterett og skal behandles i plenum med alle 19 dommerne til stede. Det skjer bare en gang ca. hvert annet år. Saken er av stor prinsipiell betydning og kan få mye å si for fremtidig klima- og oljepolitikk.

Vi er inne i et avgjørende tiår for framtida til kommende generasjoner, og vi må handle nå. Stortingsvalget i 2021 må bli et klimavalg.
Politikken som blir utformet for neste stortingsperiode, kan bli avgjørende for vår evne til å løse klimakrisa. Det blir svært krevende og vil medføre store samfunnsmessige endringer, men det er teknisk og økonomisk mulig å fase ut fossil energi og legge om til fornybar energiforsyning.

 • Tidligere generalsekretær i FN, Ban Ki-moon, sier at ‘vi må lege planeten om vi vil lege oss selv’, og at ‘investeringer i grønn teknologi i løpet av det neste tiåret vil gi oss flerdobbelt tilbake i netto fordeler og bidra til å restaurere vår ødelagte natur’. 2)
 • 12 europeiske klima- og miljøministere, inkl. alle fra nordiske medlemsland skriver at en Europeisk «Green Deal» må stå sentralt i den økonomiske gjenoppbyggingen som kommer etter koronakrisen.

Besteforeldrenes klimaaksjon i Trondheim mener at følgende nasjonale tiltak er nødvendige for å bidra i den globale dugnaden for klimaet:

 • Norge må kutte 70 prosent av sine utslipp innen 2030. 10)
 • Ingen nye utlysninger av letelisenser for olje og gass. 6)
 • Redusere forbruk og utslipp gjennom vesentlig økning av CO2-avgiftene, herunder CO2-avgifter på import fra land som ikke har avgift på egen produksjon. 7)
 • Bruk av midler fra oljefondet til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet og grønne arbeidsplasser.
 • Oljenæringen fases ut og det lages en plan for overganger fra fossilsamfunn til fornybarsamfunn. Planen må spesielt ta hensyn til en rettferdig fordelingspolitikk for arbeidstakere i en omstillingsfase.
 • Avskaff petroleumskatteregimet med særordninger som er innrettet på å finne mer olje.Fortsatt støtteordninger til olje- og gass binder oss til «fossilmasta».
 • Stopp utbygging av motorveier og flyplasser – sats på jernbane og utbedring av fylkesveier.
 • Sats på klimafinansiering i utviklingsland. Her har Norge et spesielt ansvar som et rikt, oljeproduserende land. 8)
 • Større tilskudd til energieffektivisering og energisparing gjennom ENOVA.
 • Bevar naturmangfoldet. 9)

Koronakrisen har vist hva vi kan få til sammen. Nå må vi vise samme politiske vilje og dugnadsånd i kampen for klimaet, naturgrunnlaget og framtida for kommende generasjoner.

Trondheim, den 11. mai 2020
Besteforeldrenes klimaaksjon i Trondheim
v/ Ola Dimmen (leder)

Referanser / Utdypende lesning

1) Den norske broen svikter. Svein Tveitdal, BKA 5.12.2019.
2) Kostnadene ved ikke å gjøre noe med klimautfordringen er mange ganger så store som kostnaden ved å gjøre noe. Jan Bråten, Teknisk Vekeblad 21.01.2020.
3) Norges CO2 utslipp: På kollisjonskurs med Parisavtalen. Rapport nr. 5 2018, Norsk Klimastiftelse 11.10.2018.
4) Verdenskjent professor til TV2: – Ser bare en løsning på klimakrisen. Gunnar Ringen Johansen m.fl., TV2
5) Hvor lenge skal vi betale for Equinors oljeleting? Anne Jortveit, Energi og Klima 6.02.2020.
6) Riksrevisjonen: Oljevernutstyr er ikke dimensjonert for nordområdene. Arne Fenstad, Teknisk Ukeblad 22.02.2019.
7) Hvordan gjøre utslipp dyrere. Arne Jon Isachsen, BKA, 2019
8) Norway’s fair share of meeting the Paris Agreement. Forum for utvikling og miljø. 2018
9) Naturmangfold 2020. Regnskogfondet, Naturvernforbundet, Utviklingsfondet. 2011.
10) Hva mener vi om Klimakur. Besteforeldrenes klimaaksjon, 2020.
11) Klimaendringer – hvor sikre er vi / Karbonbudsjettet. Besteforeldrenes klimaaksjon. 2020

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*