Viktig nei til rullebane

Oslo lufthavn Gardermoen 2
Oslo Lufthavn Gardermoen

Det rødgrønne flertall i storfylket Viken har lagt fram sin felles politiske plattform. Den inneholder et klart nei til tredje rullebane på Gardermoen. – Et viktig nei som øker presset på regjeringen for å skrote de sterkt miljøskadelige planene, sier Steinar Winther Christensen. Han er leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, og var etter valget med å sende brev fra 11 organisasjoner til koalisjonen Ap, SP, MDG og SV.

Fellesbrev 18. september 2019, til
Viken Arbeiderparti
Senterpartiet i Viken
Viken MDG
Viken SV

Organisasjonene bak dette brevet vil gratulere med valgresultatet, og vil med dette brevet oppfordre det politiske flertallet til å si et klart nei til videre planlegging av tredje rullebane på Gardermoen.

Utbygging av en slik rullebane er en stor risiko miljømessig og økonomisk – med stor lokal motstand. I tillegg til at mer flytrafikk undergraver arbeidet med å kutte klimagassutslipp kraftig, vil en ny rullebane og tilhørende trafikkvekst også skape betydelige lokale og regionale konflikter med tanke på blant annet støy, matjord og naturverdier.

Avinor vil bygge ut for enda mer flytrafikk
Flytrafikken i og til/fra Norge er svært stor. I EU/EØS-området samt Sveits er det er bare øystatene Island, Malta og Kypros som har flere flypassasjerer fra sine flyplasser enn det Norge har, målt per innbygger. Sverige har nesten dobbelt så mange innbyggere som Norge, men like mange flypassasjerer. Tre av Europas seksten mest trafikkerte flyruter er norske innenlandsruter (Oslo–Trondheim, Oslo–Bergen og Oslo–Stavanger). Likevel jobber Avinor fortsatt for trafikkvekst og mer kapasitet for å ta unna mer trafikk. Den planlagte flyplassutvidelsen skal i stor grad bidra til at trafikken til og fra utlandet øker ytterligere – i markeder helt uten CO2-avgift og dels uten et klimakvotesystem. Til tross for store teknologiske forbedringer i form av nyere og mer energieffektive fly har drivstofforbruket fra flytrafikk fra Norge til utlandet økt med 140 prosent i perioden 2002– 2018. Dette skyldes kraftig trafikkvekst, som ikke kan fortsette når vi nå må kutte våre utslipp kraftig.

Miljømessig og økonomisk risiko
Planene om tredje rullebane er et ledd i en konkurranse mellom hovedflyplassene i Norden om langruter til andre kontinent. En slik konkurranse vil med stor sannsynlighet øke den totale flytrafikken og dermed dens klimagassutslipp og støybelastning. Men den er også en økonomisk risiko, både for statlige Avinor og for de andre berørte flyplassene.  Konkurransen mellom flyplassene kan gi en betydelig overkapasitet.

Når investeringene først er gjort, må de nedbetales – eller tapet må minimeres. Det vil sannsynligvis redusere politikernes vilje til å iverksette nødvendige miljøtiltak, og det vil også kunne slå beina under satsing på jernbanen som alternativ til fly på korte og mellomlange distanser.

Svenskene opplever en kraftig trafikknedgang. Også i Norge flater veksten ut, og innenriks var det en nedgang i flytrafikken i både juli og august. Mye tyder på at større klimabevissthet slår ut i form av redusert etterspørsel etter flytrafikk. Og i EU øker interessen blant politikerne for å begynne å skattlegge flytrafikkens miljøulemper i større grad og oppheve avgiftsfritak og andre særordninger som bidrar til at bransjen har kunnet vokse som den har gjort. Siden spesielt ferie- og fritidstrafikken er prisfølsom, vil slike politiske grep kunne få en stor innvirkning på trafikkprognosene.

Store negative konsekvenser
En ny rullebane krever store arealer. Den vil bli en potensiell forurensingskilde over det enorme grunnvannsbassenget under stein- og grusmassene på Gardermoen. Ifølge masterplanen for Oslo Lufthavn fra 2012 vil ny rullebane ha store negative konsekvenser for Elstad landskapsvernområde, som har unike grytehullsjøer.

Den økte kapasiteten som ny rullebane gir, vil utløse en ny trafikkvekst med tilhørende økte klimagassutslipp. Dette må ses i lys av behovet for kraftige kutt i klimagassutslipp for å innfri Parisavtalens mål og ambisjoner. Økt trafikk vil fort spise opp gevinstene som kan oppnås gjennom alternative drivstoff og mer drivstoffeffektive fly samt etter hvert elektriske og delelektriske fly på korte distanser.

Enda en rullebane gjør at nye områder vil få direkte overflygninger, med nye inn- og utflygningstraseer. Antall beboere i de omkringliggende kommuner som plages av støy, vil øke betraktelig.

Arealmessig er det antakelig de indirekte konsekvensene som vil bli de største. Da snakker vi om lokalisering av arealkrevende nærings- og handelsvirksomheter nær flyplassen og i aksen mellom denne og hovedstaden, et område med mye flott matjord.

Både veksten i flypassasjerer og de indirekte effektene vil øke presset på transportårene i regionen ytterligere. Mer veitrafikk vil gi ytterligere lokale miljøulemper i form av blant annet støy og svevestøv. Kapasiteten på jernbanen vil fylles fortere opp, og flere flytog vil gi mindre muligheter for å utvide den øvrige togtrafikken til regionens beste. Eventuelle behov for ny utbygging av infrastruktur som utløses av en tredje rullebane, vil gi ytterligere arealekonflikter og koste store beløp.

Tvilsom planprosess
Det er svært oppsiktsvekkende at Avinor ikke pålegges å gjennomføre konseptvalgutredninger med ekstern kvalitetssikring av sine store utbyggingsplaner, slik det gjøres i blant annet veisektoren og banesektoren. Slike utredninger har til hensikt å vurdere samfunnsbehov og alternative måter å innfri behov på. I samferdselssektoren er det vanlig å ta utgangspunkt i den såkalte firetrinnsmetodikken og dermed analysere tiltak som blant annet påvirker transportbehov og reisemiddelfordeling – som alternativ til nye utbygginger. Ulike konsepter skal utredes, og både behovsvurderinger og konsepter skal kvalitetssikres av eksterne aktører. Et viktig kjennetegn ved prosessen er at den skal være åpen og inkluderende, med innspillsmøter og høring av dokumenter.

Det har ikke vært gjennomført noen konseptvalgutredning med tilhørende prosess i spørsmålet om en tredje rullebane på Gardermoen. Dette øker risikoen for feilinvesteringer, og at det ikke velges løsninger til samfunnets beste, med store potensielle negative følger for lokalsamfunn, miljø og klima.

Si klart nei til videre planlegging
Det er ikke gjort noen sentrale vedtak om at en tredje rullebane skal bygges. Regjeringen sier at dette ikke vil bli et tema i inneværende stortingsperiode. Men Avinor har fått i oppdrag å planlegge videre. Organisasjonene bak dette brevet er redd for at videre planlegging av en tredje rullebane vil gjøre det vanskeligere å ta nødvendige, modige beslutninger i framtida, da bordet fort vil fange. Vi vil derfor be fylkespolitikerne i Viken vektlegge de negative konsekvensene for lokalmiljø, matjord og klima sterkt og si et klart nei til videre planlegging av en tredje rullebane på Gardermoen. Den store lokale motstanden burde ikke gjøre saken vanskeligere.

Med vennlig hilsen

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Birthe Nielsen | 02.10.2019

    Veldig bra initiativ! Vi må satse på hurtigtog, ikke flere fly!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*