Stortinget om helhetlig forvaltning av myr

Jødahl unger graver
Juni 2015: Torvmyra på Jødahlsmåsan skal tilbake der den hører heime, mener ungene fra Ullensaker. Sammen med Besteforeldreaksjonen bidro de til å sette søkelyset på misbruket av myrjord i Norge. Foto: Ivan Chetwynd

Besteforeldreaksjonen, FIVH og Sabima har denne våren satt den miljø- og klimafiendtlige bruken av myr og torvjord på dagsorden. I dag behandler Stortinget et forslag fra Venstre om helhetlig forvaltning av myr i Norge. Flertallet i Energi- og miljøkomiteen (AP, KrF, Venstre, SV, MDG) vil ha en innskjerping av lovverket, slik at klima og andre økologiske verdier blir bedre ivaretatt. Et mer tilbakeholdende komite-mindretall (H, FrP, SP) utgjør likevel et flertall i stortingssalen. Bare Venstre, SV og MDG går inn for å kalle tilbake konsesjonen som er gitt til utgraving av torv fra den store og relativt intakte myra Jødahlsmåsan i Nes og Ullensaker.

Behov for nytenkning
I innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen blir det vist til at klima- og miljøministeren tok opp ivaretakelse av myrer for klima og naturmangfold på Nordisk miljøministermøte tidligere i år, og at de nordiske miljøministrene ble enige om å gjøre felles front for å styrke innsatsen for å bevare og gjenopprette våtmarker.

Hele komiteen mener det er behov for å tenke nytt, slik at det blir en mer helhetlig forvaltning av myrer i Norge, på tvers av sektorene. Dette må drøftes særlig grundig i den kommende stortingsmeldingen om handlingsplan for naturmangfold. Komiteen mener drøftelsen må inneholde hvordan mer myr kan vernes og restaureres, og hvordan man unngår at flere myrer ødelegges av utbygging og drenering.

Klimaeffekter
Komiteen viser til at Bioforsk har beregnet at det er lagret 950 millioner tonn karbon (tilsvarende 3,1 milliarder tonn CO2) i de åpne myrene – i tillegg til det som er lagret i myrskogsmark. Komiteen understreker at boreale skoger og deres myrer er ett av verdens største karbonlagre, og må forvaltes deretter.

Flertallet (AP, KrF, Venstre, SV og MDG) viser til at det er vedtatt at Norge skal kutte 40 pst. av klimagassutslippene innen 2030. I en situasjon der vi snur hver stein for å nå dette målet, må man avvikle en praksis som øker utslippene fra så langsiktige karbonlagre som myr er.

Komiteens medlemmer fra Høyre, FrP og SP mener at lovverket i dag er godt nok både når det gjelder bruk av myr til jord- eller skogformål og når det gjelder myr som bidrag til lagring av klimagasser. De mener problemstillingene omkring vern av myr er viktige, og bør behandles i sammenheng med stortingsmeldingene om naturmangfold, landbruk og skogbruk.

Utfasing av torvprodukter
Komiteens flertall, alle unntatt Senterpartiet, mener at Norge må tenke nytt omkring bruk av torv i jordprodukter og dyrking, og at man må basere behovet for jordstruktur og dyrkingsmedier på andre fornybare ressurser, i stedet for på ikke-fornybare og subfossile torvressurser i myrer.

Medlemmene fra AP, KrF, Venstre, SV og MDG mener stortingsmeldingen om handlingsplan for naturmangfold må legge en plan for hvordan bruken av torv skal fases ut. Det bør inntil videre innføres et moratorium for tildeling av nye konsesjoner for torvdrift. Også komiteens medlemmer fra Høyre, FrP og Senterpartiet påpeker at utfasing av bruk av torv i jordprodukter og dyrking er et godt klimatiltak, forutsatt at det er tilgang på miljømessig forsvarlige og akseptable alternativer.

Se Innst. 304 S (2014–2015): Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Pål Farstad, Terje Breivik og Abid Q. Raja om en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myr i Norge.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Linda Rundquist Parr | 02.06.2015

    Halleluja! Klimakampen nytter atter en gang.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*