Ingen kursendring uten folkelig engasjement!

Alle norske politiske partier, bortsett fra Fremskrittspartiet, sier de støtter en klimapolitikk som begrenser den globale oppvarmingen til to grader. Men de tar ikke konsekvensen av hva som må gjøres for å oppnå dette. Kampanjen «Klimavalg 2013» ønsker gjennom aksjoner og medvirkning fra flest mulig velgere å mobilisere til et bredest mulig folkelig klimaengasjement for å få dette på plass. «Ensidig satsing på oljeindustrien er en trussel mot miljøet og norske arbeidsplasser», skriver leder for kampanjen, Svein Tveitdal i konferanseavisen for Globaliseringskonferansen 1. – 4. november.

  – Den britiske kommentatoren George Monbiot har sagt at det som skal til for å redde verden fra en klimakatastrofe er «mer trykk fra toppen, mer trykk fra grasrota og en liten katastrofe i midten». 20 år med internasjonale klimaforhandlinger og feilslått klimapolitikk har vist at uten et sterkt folkelig engasjement vil politikerne gi etter for presset fra fossilindustrien om en uforsvarlig utvinning av kjente fossilressurser.

Les hele artikkelen til Svein Tveitdal.

En ansvarlig klimapolitikk

Kampanjen Klimavalg 2013 stiller følgende krav til den norske klimapolitikken:

  • Kutt norske utslipp i tråd med FNs anbefalinger. I følge FNs klimapanel må rike land redusere egne utslipp med mellom 25 og 40 prosent innen 2020, regnet i forhold til 1990. Klimameldingen fører i beste fall til en reduksjon på 10 prosent.
  • Begrepet klimarettferdighet må gis konkret innhold. For å få til en nødvendig global avtale må rike land som Norge gå foran med utslippskutt hjemme, og bidra finansielt til både klimatilpasninger, utslippsreduksjoner og utbygging av fornybar energi i fattige land.
  • Flere nye grønne arbeidsplasser. God klimapolitikk er god næringspolitikk. Norge må tilrettelegge for nye grønne arbeidsplasser, slik det ble tilrettelagt for etablering av petroleumsindustrien på 1970-tallet.
  • Redusert oljeutvinning. Skal global oppvarming begrenses til to grader må store deler av verdens kjente kull og oljeressurser bli liggende uutnyttet. Dette må også gjelde for Norge. Det må særlig legges begrensninger på utvinning som krever etablering av ny infrastruktur som forutsetter oljeproduksjon frem mot 2050 for å oppnå ønnsomhet.
  • Folket er en viktig del av løsningen. Vi kan alle være en del av løsningen på klimakrisa, men det krever at norske politikere gjør det enklere og mer lettvint å være miljøvennlig. Norske myndigheter må sørge for langt raskere utbygging av kollektivtrafikk og jernbane, og legge til rette for at vanlige folk kan redusere energiforbruk i boligene.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!