Ny oljeleting: Naturvernforbundet reagerer

I strid med rådene fra mange fagetater åpner Olje- og Energidepartementet alle foreslått  blokker i ny konsesjonsrunde, 72 av dem i Barentshavet. Fisk og naturinteressene taper stort når OED lukker øynene for forskernes anbefalinger, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken. Så lenge oljeindustrien får alt den peker på, vil vi heller ikke nå våre klimamål.

Havforskningsinstituttet er blant de som har advart mot tildelingene. Av hensyn til fisk, gytefeltene og sårbar bunnfauna anbefalte de hel eller delvis beskyttelse av 74 av de 86 blokkene.

Også Direktoratet for Naturforvaltning har advart mot utlysning av dette omfanget.

– Direktoratet for Naturforvaltning har vært helt tydelige på at utlysning av de mest kystnære blokkene vil kunne få alvorlige følger for kystnaturen. Vi reagerer sterkt på at kunnskapen fra forskerne er ignorert i så mange tilfeller, sier Haltbrekken.

Naturvernforbundet mener dagens tildeling også er stikk i strid med regjeringens egne vedtak.

– I forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet sier regjeringen at føre var-prinsippet skal gjelde for forvaltningen av dette området. De sier også at det er viktig å gå varsomt frem med ny petroleumsvirksomhet i området. Dagens tildelinger er ikke forenlig med dette i det hele tatt, sier Haltbrekken.

Naturvernforbundet reagerer på:

Utlysning av kystnære blokker, som ligger i områder som er identifisert som særlig verdifulle og sårbare områder utlyses (DN fraråder åpning).

At petroleumsvirksomheten flyttes nærmere Bjørnøya og 65 km-sonen rundt Bjørnøya, hvor det ikke skal igangsettes petroleumsaktivitet. På sørlige del av Bjørnøya ligger sjøfuglkolonier blant de største på den nordlige halvkule, og en regner med at det hekker over en million sjøfugl på øya. Spredningsberegninger (DNV 2003) viser at et akutt oljeutslipp fra et punkt sør for Bjørnøya har stor sannsynlighet for å treffe Bjørnøya, og de viktige sjøfuglområdene rundt Bjørnøya, samt iskanten (Direktoratet for Naturforvaltning 2012).

Blokker langs iskanten og polarfronten utlyses i 22. Konsesjonsrunde. Flere av de foreslåtte blokkene ligger svært langt nord i Barentshavet. Det har tidligere ikke vært tildelt blokker på den norske sokkelen så langt nord. Naturvernforbundet er svært bekymret over nærheten de foreslåtte blokkene i de nordligste blokkene har til iskanten og polarfronten. På grunn av årsvariasjoner vil det variere hvor langt sør isen vil gå hvert år, og enkelte år vil den variable iskanten kunne være svært nært de foreslåtte blokkene. Det finnes i dag ingen effektiv teknologi for å rydde oljesøl fra is.

 

Spre klimavett,
del denne saken!