Klimavalg 2023

valg 2023
Foto Unsplash

Det haster! mener Besteforeldrene. I dag blir det sendt e-post til alle partigrupper i alle partier i kommuner og fylkeskommuner i hele landet. «Sørg for at ditt parti blir med i klima- og miljøomstillingen», heter det i meldinga. – Det er samtidig presentert et omfattende dokument med en rekke konkrete forslag til innhold i en slik politikk.

Lokalpolitikken er viktig!

Fram mot 2030 er menneskeheten inne i den avgjørende snuoperasjon for å begrense den global oppvarming og hindre videre tap av natur. Norges vedtatte klimamål er å kutte 50–55 prosent av utslippene i forhold til 1990-nivået.1,5 graders målet vil kreve mer av oss. Mange kommuner og fylkeskommuner er allerede mer ambisiøse.

– Det håper vi kan inspirere dem som fortsatt henger etter. For vi vet at innsatsen til kommuner og fylker er avgjørende for om Norge skal klare en rask omstilling, sier Per Hjalmar Svae, siviløkonom og pensjonert miljøkoordinator i tidligere Hordaland fylkeskommune. Han står bak initiativet, og har samordna arbeidet for BKA.

Svae forteller at «en helhetlig klima- og miljøpolitikk» for kommuner og fylkeskommuner er basert på noen av de beste klimaplaner som finnes rundt om i landet. I tillegg har han fått nyttige innspill og kvalitetssikring fra Framtiden i våre hender, Norges Naturvernforbund, Sabima og Zero.

– Det som er viktig, er å være konkret og vise hva som faktisk kan gjøres lokalt, uten å vente på initiativer eller pålegg utenfra og ovenfra. Det gjelder å skape gode, selvforsterkende prosesser – nedenfra. Det snakkes mye om holdningsendring. Men det som funker, er å gi folk mulighet for handlingsendring; da kommer ofte nye holdninger med på kjøpet!


Se innspill til lokalvalget 2023:
https://www.besteforeldreaksjonen.no/en-helhetlig-klimapolitikk/

____________________________________________________________________________________________________________

Kortversjon: Punkter fra «En helhetlig klima- og miljøpolitikk»

1) Kommunen skal ha en helhetlig klima- og miljøplan rettet mot både klimakrisen og naturkrisen.

 • KUTTE direkte klimagassutslipp i kommunen med minst 60 % prosent fra 2009 til 2030, og i tråd med 1,5 graders målet sørge for at innbyggernes forbruksbaserte utslipp kommer under 3 tonn per person i 2030 (Mål bør samsvare med kommunens utslipps-profil og hva som er oppnåelig, og noen har ambisjon om 85 – 90 % reduksjon.)
 • BEVARE naturmangfold og naturens evne til å ta opp klimagasser og håndtere klimaendringene gjennom å vedta arealnøytralitet og restaurere minst 20 prosent av ødelagt natur innen 2030, for å bidra til å løse både klimakrisen og naturkrisen.
 • SIRKULERE ressursene slik at i 2030 er det materielle forbruket og avfallsmengden i kommunen redusert med 30 % og minst 60 % av avfallet blir til nye ressurser.
 • TILPASSE infrastruktur og beredskap til å håndtere effektene av klimaendringer.
 • OMSTILLE næringslivet til å utnytte mulighetene i omstillingen til lavutslippssamfunnet.FORDELE byrder og goder rettferdig og ha et overordnet mål om å ivareta folkehelsen.

2) Klima- og miljøarbeidet skal være integrert i kommunens handlings- og økonomiplan (HØP) og gjennom samarbeid i lokale, regionale og nasjonale klima- og miljønettverk.

 • Klima- og miljømål og -tiltak skal operasjonaliseres gjennom kommunens budsjett- og handlingsplanprosess, årlig klimahandlingsplan (klimabudsjett), instrukser og rutiner slik at det forankres hos ledelsen i alle kommunens enheter og foretak, og skal omfatte både direkte utslipp og forbruksbaserte utslipp.
 • Kommunen skal avsette nok arbeidskraft og midler til å kunne drive et forsvarlig, godt og offensivt klima- og miljøarbeid i tråd med angitte målsettinger.

3) Innbyggere, frivillige organisasjoner og næringslivet skal involveres i klima- og miljøarbeidet.

 • Kommunen skal fortelle innbyggere, næringsliv og andre om hvordan kommunen jobber med klimaløsninger og arealnøytralitet, og fremsnakke gode tiltak og bidragsytere.
 • Kommunen skal invitere innbyggere, frivillige organisasjoner og næringslivet til idedugnad og samarbeid for å nå klima- og miljømålene, både generelt og på temaområder.

4) Fornybar energiproduksjon skal økes, energibruk effektiviseres og fossil energi fases ut.

 • Kommunen skal bruke virkemidlene i reguleringsplaner og gjennom andre tiltak stimulere private utbyggere til energieffektivisering og å etablere nye fornybare energikilder.
 • Ved kommunale nybygg og renoveringer skal energiøkonomisering og fornybar energiproduksjon inngå i prosjektet.

5) Kommunen skal ha naturvernorientert og klimaklok arealbruk og stedsutvikling.

 • Klimamålene, klimaarbeidet og naturmangfold skal være integrert og prioritert i kommuneplan og kom­munedelplaner og det skal innføres natur- og arealregnskap med mål om arealnøytralitet som sikrer bevaring av karbonbindende arealer, artsmangfold, mv.
 • Hovedvekten av hytte- og boligbyggingen i kommunen skal skje gjennom fortetting og transformasjon, på en slik måte at transportbehov reduseres og arealnøytralitet oppnås.

6) Gjennomføre omstilling til fossilfri transport og fleksibel mobilitet.

 • Innen 2030 skal kommunens egen kjøretøy- og maskinpark være fossilfri.
 • Kommunen skal tilrettelegge for økt gange, sykkelbruk og kollektivtransport.
 • Kommunen skal bidra til at det er tilstrekkelig med fylle- og ladestasjoner for fossilfrie kjøretøy og båter, slik at infrastrukturen ikke utgjør en begrensende faktor.

7) Gjennomføre omstilling til skånsom og fossilfri bygg og anlegg og lokal fornybar energiproduksjon.

 • Kommunale bygg- og anleggsplasser skal være arealnøytrale og fossilfrie innen 2027 og inneholde ny fornybar energiproduksjon, og næringslivet stimuleres til det samme.

8) Redusere forbruk, avfall og skape sirkulær ressursbruk.

 • Fram mot 2030 skal kommunen vesentlig redusere klima- og miljøfotavtrykket fra innkjøp og bruk av varer og tjenester, bidra til at andre aktører i samfunnet gjør det samme og tilrettelegge for at forbruksbaserte utslipp kommer under 3 tonn per person i 2030.
 • Kommunens avfallshåndtering og gjenvinningsstasjon skal gjennom holdningsskapende tiltak og kampanjer rettet mot egne ansatte, skoler og barnehager stimulere til økt kildesortering, gjenbruk og ombruk og at eget brukt utstyr repareres og gjenbrukes.
 • Avfall, slam og matavfall skal i størst mulig grad inngå i en sirkulær økonomi.

9) Fremme grønn omstilling av næringslivet.

 • Kommunen skal gjennomføre kommunale anskaffelser som stimulerer til innovasjon og bærekraft for reduserte klimagassutslipp og miljøbelastning og økt sirkulær økonomi.
 • Kommunen skal tilby møteplasser for å fremme lokalt samarbeid som bygger opp under sirkulærøkonomi, arealnøytralitet og utvikling av et klimavennlig og bærekraftig næringsliv.
 • Kommunen skal aktivt søke midler sammen med næringslivet (f.eks. Klimasats), stimulere til miljøsertifisering og at større virksomheter blir med i Klimapartnere.

10) Fremme grønn omstilling i landbruk, skogbruk og havbruk.

 • Kommunen skal samarbeide med landbruksorganisasjonene for å støtte næringene i en bærekraftig omstilling for å løse både klimakrisen og naturkrisen. Ideliste for klimatiltak i landbruket fra Statsforvalteren i Trøndelag skal brukes aktivt i dette arbeidet.
 • Kommunen skal ta initiativ til forsøksvirksomhet med karbonfangst og jordforbedring ved hjelp av biokull eller andre metoder for karbonfangst og -lagring.
 • Kommunen skal samarbeide med havbruksbedrifter og -organisasjoner for å skape et fossilfritt og vesentlig mer bærekraftig havbruk.

11) Forebyggende bevaring av naturen og klimatilpasning av infrastruktur og beredskap.

 • Kommunen skal vurdere klima- og miljøkonsekvensene i alle planer og politiske saker der det er relevant. Fare for skred (snø-, jord-, leir-, og flomskred), flom, havnivåstigning og stormflo skal utredes nøye når kommunen vurderer nye utbyggingsområder.
 • Kommunen skal kartlegge og tilegne seg bedre kunnskap om lokale forhold som gjelder bevaring og restaurering av viktig og sårbar natur og naturmangfold eller som kan innebære økt risiko på grunn av endret klima, og foretrekke naturbaserte klimaløsninger.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

7 kommentarer

 1. Gro Nylander | 01.09.2022

  Så bra – takk! 🤗 Gro

 2. Tormod Knutsen | 01.09.2022

  Tar opp denne mailen og overforbruk som drivkraften bak de sammensatte krisene vi står overfor i Larvik kommune. 😊🤔💚👍

 3. Helene Vacarisas | 01.09.2022

  Dette var en veldig bra oppsummering 🍀 Må deles med befolkningen og politikere – vi krever at fine ord blir gjort om til handling!

 4. Røed Ole tom | 01.09.2022

  Dette var nyttig og viktig som innspill til kommunevalget for vårt parti

 5. Morten isaksen | 01.09.2022

  Savner foreningens syn på statens holdning til oljeproduksjon. Foreningen burde klargjøre sitt syn; slutt med oljeproduksjon innen (årstall). Og i forhold til kommuner burde det stått at kommunene burde forholde seg positivt til søknader om bygging av vindmøller både til lands og havs (det siste ligger jo utenfor kommunenes myndighet men…)

  Husk at klimaendringer pr idag har utryddet det mangedobbelte av arter (dyr og planteveksten) enn hva vindmøller noen gang vil klare. Tør foreningen å fronte dette.?

 6. Helge Dieset | 21.09.2022

  Gjerne litt mer konkret mht endring av forbruksmønster.
  Hva med f.eks. :
  – kjøreforbud på søndager (elbiler for strømsparing, fossilbiler for å redusere utslipp)).
  – forbud mot bruk av fossildrevne fritidsbåter

 7. Tormod Knutsen | 15.04.2023

  BKA Vestfold er på saken. Spørreskjema til alle partier i alle kommuner som grunnlag for råd til bekymrede besteforeldre og andre som tenker klima og natur. Medieoppslag og åpent møte.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*