Klima-anken innlevert

BKA møte 25 feb
Blant deltakerne på tirsdagens anke-seminar var Steinar Winther Christensen (t.v.) og flere andre fra Besteforeldrene (i bildet Linda Parr, leder Oslo-laget, og Finn Bjørnar Lund fra landsstyret).

I går på ankefristens siste dag ble anken over Borgarting lagmannsretts dom innlevert til Høyesterett. I dag ble anken redegjort for og diskutert på Det juridiske fakultet til et nesten fullsatt auditorium. Steinar Winther Christensen, leder i Besteforeldrenes klimaaksjon og selv pensjonert advokat, oppsummerer den faglige diskusjonen for oss. Han regner med at saken kan komme opp til høsten.

Miljøparagrafen og tiltaksplikten

Advokat Cathrine Hambro gikk gjennom hovedpunktene i Ankeerklæring til Høyesterett 24. februar 2020. Det ankes over både lagmannsrettens bevisbedømmelse og rettsanvendelse , dvs. de faktiske forhold lagmannsretten bygget på og på forståelsen av miljøparagrafen i Grunnlovens § 112, særlig tredje ledd.

Som kjent fant lagmannsretten at første ledd må anses som en rettighetsbestemmelse som gjelder også i forhold til klima og miljø. Retten fant også at ved vurderingen av om første ledd er overtrådt må også tas med betydningen utslippsmessig av all eksportert norsk petroleum. Imidlertid kom retten til at myndighetene hadde oppfylt den såkalte tiltaksplikt etter tredje ledd som påligger myndighetene for å beskytte rettigheten etter første ledd. Lagmannsretten fant her at staten må gis en vid skjønnsmargin mht hvilke tiltak som er nødvendige for å beskytte klimaet og at i så måte hadde staten oppfylt denne tiltaksplikt.

I anken anføres at den skjønnsmargin lagmannsretten har lagt seg på, er satt for høyt. Særlig har retten ikke sett på om tiltakene kan anses tilstrekkelige for å beskytte klimaet. Denne side ved skjønnet anfører vi at Høyesterett kan prøve fullt ut. Jeg tror dette kommer til å bli viktig. Vi vil påvise punkt for punkt at de tiltak lagmannsretten har bygget på ikke vil være tilstrekkelige for oppfyllelse av tiltaksplikten etter tredje ledd.

Forholdet til menneskerettighetskonvensjonens artikkel 2 (retten til liv) og 8, og nederlandsk Høyesteretts medhold i Urgenda-saken, er foreløpig ikke brukt som ankegrunn i påvente av Regjeringsadvokatens tilsvar til anken. Denne dommen er jo ikke å anse som en rettsklide i norsk forstand, men inneholder likevel viktige rettslige synspunkter som jeg regner med våre advokater kommer tilbake til.

I paneldiskusjonen etterpå minnet tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund om at søksmålet jo i stor grad gjelder kampen om Norges oljesjel og hvor våre høyeste forvaltningsorganer og Stortinget har sagt sin mening. Han sa at Høyesterett ville kunne begrunne begge utfall av saken rent juridisk. I en sak som denne ville det avgjørende lett kunne bli den enkelte dommers underliggende verdiholdninger.

Anken sendes nå til Regjeringsadvokaten for tilsvar. Han vil trolig bestride lagmannsrettens oppfatning av § 112 første ledd som en rettighetsbestemmelse, og også erklære seg uenig i at bestemmelsen skal forstås som omfattende betydningen av utslipp fra all norsk eksportert petroleum.

Etter tilsvar sendes saken til Høyesterett hvor ankeutvalget vil avgjøre om anken skal henvises til realitetsbehandling i Høyesterett. Dette vil trolig være avklart i løpet av april. Blir anken henvist, kommer saken ventelig opp for Høyesterett til høsten.

Hurra Australia! Seminardeltakere gleder seg over dagens nyhet om at Equinor trekker seg ut av Australbukta.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Oddbjørg Langset | 04.03.2020

    Lykke til videre, våre helter!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*