En skole for bærekraft

World-Environment-Day
Morgendagens elever skal lære å tenke globalt og bærekraftig. Da må det gjøres endringer i læreplanene, mener Besteforeldrenes klimaaksjon.

I løpet av perioden 2020-23 vil hele skoleløpet fra 1. klasse til VG3 ha innført en ny læreplan. Nye kompetansemål skal vedtas for alle fag, og høringsfristen går ut om noen få dager. Besteforeldrenes klimaaksjon mener det er sviktende sammenheng mellom vedtatte overordnete mål og Utdanningsdirektoratets forslag, og vil ha de store miljøutfordringene mer i fokus på alle klassetrinn.

Her kan du lese forslag til nye læreplaner i grunnskolen og gjennomgående fag i videregående:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/horing-nye-lareplaner

Høringsuttalelse til Utanningsdirektoratet
Utarbeidet av Elisabeth Briseid og Ellen Schei Tveitdal

Besteforeldrenes klimaaksjon registrerer at Overordnet del av Læreplanverket (fastsatt ved Kgl. resolusjon 1. september 2017) gir grunnlag for en grundig og oppdatert undervisning om vår tids største utfordring, klimaendringer og masseutryddelse av arter. Vi kan imidlertid ikke se at Utdanningsdirektoratets (Udirs) forslag til nye kompetansemål i de enkelte fagene oppfyller intensjonene i «Overordnet del av Læreplanverket».

Overordnet del i ny læreplan sier at Bærekraftig utvikling skal være ett av tre tverrfaglige tema i skolen. Dette innebærer at Bærekraftig utvikling skal være gjennomgripende i hele skoleløpet fra 1. til 13. skoleår ved at elevene skal utvikle …»kompetanse knyttet til de tverrfaglige temaene gjennom arbeid med problemstillinger fra ulike fag» (Overordnet del 2.5). Dette krever at kunnskap og problemstillinger knyttet til Bærekraftig utvikling blir konkretisert i fagenes kompetansemål.

I Udirs forslag har ikke «basisfagene» norsk, matematikk og engelsk Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema og dette teamet speiles da heller ikke i forslag til nye kompetansemål. Dette er sterkt kritikkverdig! Ikke minst er fagene norsk og engelsk spesielt godt egnet til drøfting av vår tids viktigste utfordringer. Norsk, engelsk og matematikk utgjør dessuten en svært stor del av timetallet i skolen og vil derfor være sentrale fag i skolens tverrfaglige arbeid.

Besteforeldrenes klimaaksjon ber innstendig om at det tverrfaglig temaet Bærekraftig utvikling også omfatter fagene norsk, matematikk og engelsk og at det lages kompetansemål som omfatter Bærekraftig utvikling også i norsk, engelsk og matematikk – på alle trinn i skoleløpet 1 – 13.

Videre ønsker vi at kompetansemålene i fagene naturfag, geografi og samfunnsfag enda bedre legger til rette for en oppdatert og nødvendig undervisning om vår tids største utfordringer på alle klassetrinn.

Vi foreslår to nye kompetansemål i fagene naturfag og samfunnsfag.

10. trinn samfunnsfag:
Gjøre rede for hovedkonklusjonene i FN’s klimapanel og drøfte og vurdere  løsninger og muligheter for å nå klimamål.

VG1 studieforberedende og yrkesfagligstudieretning naturfag:
Gjøre rede for hovedkonklusjonene i FN’s naturpanel og drøfte og vurdere løsninger og muligheter for å bevare naturmangfoldet.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*