Klimavalg 2013: kampanjen tar form

tveitdal

Det er valgt et styre på åtte medlemmer, med Svein Tveitdal (bildet) fra Besteforeldreaksjonen som leder. De andre styremedlemmene er fra Concerned Scientists Norway, Kirkerådet, KFUK-KFUM, LO Oslo, Natur og Ungdom, Norsk Fjernvarme og YS. Til sammen 35 organisasjoner har knyttet seg til kampanjen, som er etablert med eget kontor og adresse hos Forum for Utvikling og Miljø. Faglig og politisk plattform er klar.

Krav til klimapolitikken og norske politikere: 

1.  Kutt norske utslipp i tråd med FNs anbefalinger! I følge FNs klimapanel må rike land redusere sine utslipp med mellom 25 og 40% innen 2020 i forhold til 1990 for at global oppvarming skal begrenses til 2 ˚C. I 1990 var norske utslipp av klimagasser på 50 mill. tonn. Målene som er satt for utslippsreduksjoner i Norge i klimameldingen er imidlertid satt i forhold til en referansebane som viser 59 mill tonn i 2020. Dermed kan målet som er satt for utslippsreduksjoner i klimameldingen innfris ved å redusere utslippene til 44 mill tonn i 2020.  Følger vi FNs anbefalinger for rike land må norske utslipp reduseres til mellom 30 og 37,5 mill. tonn innen 2020.

2.  Ta det historiske ansvaret på alvor! Klimavalg 2013 krever at begrepet klimarettferdighet skal gis konkret innhold i klimapolitikken og at dagens politikk med å være en pådriver i de internasjonale klimaforhandlingene videreføres.  For å få til en nødvendig global avtale må land som Norge gå foran med utslippskutt hjemme og bidra finansielt til både klimatilpasninger og utbygging av fornybar energi for fattigdomsbekjempelse, uten at dette bidrar til å øke de globale klimagassutslippene.

3.  Skap grønne arbeidsplasser og ny næringsutvikling! God klimapolitikk er god næringspolitikk. I en overgangsperiode hvor fornybar energi gradvis erstatter fossil energi, må Norge tilrettelegge for nye grønne arbeidsplasser, slik det ble tilrettelagt for etablering av petroleumsindustrien på 1970-tallet. En mer målrettet avgiftspolitikk (grønne skatter) enn den som er foreslått i klimameldingen kan bidra til en raskere omstilling og gi grunnlag for ny verdiskaping og næringsutvikling.

4.  Oljeindustrien må innstille seg på redusert utvinningstempoet! Skal global oppvarming berenses til to grader må store deler av verdens kjente kull og oljeressurser bli liggende uutnyttet. Dette må også gjelde også for Norge. Det må særlig legges begrensninger på utvinning som krever etablering av ny infrastruktur som forutsetter oljeproduksjon frem mot 2050 for å oppnå lønnsomhet.

5.  Folket en viktig del av løsningen!  Vi kan alle være en del av løsningen på klimakrisa, men det krever at norske politikere gjør det enklere og mer lettvint å være miljøvennlig. Norske myndigheter må legge langt mer penger på bordet til utbygging av kollektivtrafikken og jernbanen, og sikre at vanlige folk er i stand til å redusere energiforbruket i sine bygg. På den måten kan folket få den klimapakken de fortjener for å bli en del av løsningen.

 

Spre klimavett,
del denne saken!