Lokallagssamling Besteforeldreaksjonen

 • DATO: 
  10/03/2018
 • Klokkeslett: 
  kl 09:00 til kl 15:00
 • STED: 
  Bygdelagssamskipnaden

Samling for lokale lag og grupper i Besteforeldrenes klimaaksjon

Kjære klimavenner!
Mens Klimafestivalen er i full gang flere steder, planlegger Sentralstyret i BKA den årlige samlinga for lokallag og lokale grupper. Vi ønsker å videreføre de gode erfaringene med et slikt uformelt forum, der vi kan løfte fram all den livskraftige aktiviteten som finner sted i lokale lag og grupper rundt omkring i landet.

Sted og tid er valgt fordi Oslo er det mest praktiske samlingspunktet for folk fra alle kanter av landet. Mange har også venner og slektninger i byen som de kan besøke samtidig. Dessuten arrangeres Klimavalgalliansen sin konferanse «Broen til framtiden» i hovedstaden fredag 9. mars, dagen før samlinga vår. Det betyr at vi kan få med oss to klimarelaterte arrangementer på en reise.

Samlinga er åpen for alle medlemmer, og spesielt inviteres dere som er enemedlemmer der dere bor, eller som utgjør en liten gruppe på stedet. Vi håper at et slikt treffpunkt kan gi anledning til å lufte tanker og ideer, og inspirere til lokale aktiviteter i tida som kommer.

Program:

 • 09.00 – 12.15: Rapporter fra alle lagene om virksomheten lokalt, utveksling av erfaringer og gode ideer.
 • 13.00 – 15.00: Deling i to valgfrie diskusjonsgrupper:

Gruppe 1): Alle foreninger har godt av å forankre viktige felles retningslinjer på grunnplanet i organisasjonen. I denne gruppa legger vi opp til en drøfting om hva slags organisasjon BKA skal være i åra framover, og oppfordrer deltakerne til å ta med seg problemstillingene tilbake til heimstedet sitt og fortsette diskusjonen der.

Skal vi først og fremst ha en aktivistisk, pågående rolle med tydelig formulerte politiske standpunkter og krav til politikerne, eller skal vi appellere mer bredt til folk som støtter klimasaken ut fra formålsparagrafen i vedtektene:

«Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) er et landsdekkende tverrpolitisk nettverk som ser den globale oppvarmingen som en etisk utfordring og et spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene. Det krever at vi både hjemme og ute reduserer avhengigheten av olje, gass og kull og legger om til redusert og mer klima- og miljøvennlig energibruk. BKA mener at Norges viktigste bidrag til en internasjonal avtale om utslippsreduksjoner å gå foran som eksempel på at rike land både kan og må redusere mest.»

Lar det seg eventuelt gjøre å satse på begge deler, slik at man kan engasjere seg i det som passer den enkelte best?

Gruppe 2): BKA skal spre kunnskap om Klimaavgift til fordeling (KAF), og dette er for deg som vil vite mer om dette. Vi vil snakke om:

 • Hva er KAF
 • Hva som er de politiske alternativene til KAF.
 • Vi ser på muligheter og begrensinger.
 • Muligheter til å stille konkrete spørsmål og få svar.

Hvorfor trenger vi Karbonavgift til fordeling (KAF)?
Kvotehandelssystemet har ikke fungert, og verden er i akutt behov av et effektivt og ubyråkratisk system for å fase ut bruken av fossile råstoff. Et land må starte. Kan det være Norge?

Veldig kort om Karbonavgift til fordeling (KAF):
Karbonavgift til fordeling er et ubyråkratisk system for å fase ut bruken av fossile råstoff på en sosialt rettferdig måte. Det er en avgift som blir lagt på alt fossilt karbon ved utvinning eller ved import. Dette gir en øket råvarekostnad som øker prisen på alle varer som inneholder eller krever bruk av fossilt karbon for produksjon eller transport. Avgiften samles i en felles pott og fordeles like mye til alle innbyggere i landet.

Mer informasjon om KAF finnes på vedlagte Infoark om KAF.

Om reise og opphold:
BKA har dessverre ikke økonomi til å dekke reiseutgifter, men lunsj på samlinga er gratis. Sentraltyret  bestiller bord på et trivelig spisested for felles middag etter samlinga. Som tidligere år stiller lokallaget i Oslo gjestfritt opp, og tilbyr privat overnatting til deltakere som ønsker det.

Påmelding til nina.weidemann@gmail.com innen 15. februar (litt forlenget frist). Gi beskjed om:

 • hvilken diskusjonsgruppe du vil delta på
 • du vil være med på fellesmiddag
 • du ønsker privat innkvartering

Vi gleder oss til å se dere i mars!
Beste hilsen fra sentralstyret i Besteforeldrenes klimaaksjon ved Nina Weidemann

Spre klimavett,
del denne saken!