Tilbud om foredrag

Besteforeldreaksjonen kan tilby foredrag om ulike relevante emner, av erfarne og spennende foredragsholdere. Ta kontakt med post@besteforeldreaksjonen.no, eller direkte med foredragsholderne våre:

Per Bjørn Foros, pedagog og forfatter
Hans Martin Seip, professor miljøkjemi

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPer Bjørn Foros (1941) bor i Trondheim, og er tidligere førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, der han har undervist vordende lærere i pedagogikk og miljøfag. Han har skrevet en rekke bøker og deltar gjerne i offentlig debatt, både når det gjelder utdanning, miljøspørsmål og politiske temaer, gjerne ispedd kulturkritikk og tanker om menneskets mål og mening. Med i styringsgruppa for Besteforeldrenes klimaaksjon.

Bøker som kan ha interesse: Har vi råd til vekst? Om kappløpet mellom problem og løsninger (1996), Tid for besinnelse. Om krisen i det moderne (2003) og Angsten for oppdragelse. Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse (2012, sammen med Arne Johan Vetlesen).

Foredrag 1: Klimatrusselen: Kappløpet mellom problem og løsninger
Klimaproblemene på bakgrunn av fysiske lover og resonnementer om energi, relatert til produksjon og forbruk, teknologi og atferd, samfunnskostnader og verdikonflikter. Hva vinner vi ved å løse problemene i tide? Hva taper vi ved å vente?

Foredrag 2: Besteforeldres innsikt: Har vi mistet noe viktig på veien?
Hvordan 1900-tallet og dets kultur har formet oss. Fra faste forhold og faste verdier, til den flytende moderne tilstanden. Og hva nå, med oss og våre barn? Et foredrag om visshet og tvil, styring og frihet, fellesskap og individ. Illustrert drama i tre akter.

Kontakt: per.bjorn.foros@gmail.com, tlf 72 55 63 47

Hans Martin Seip HMS-Bilde(1937) er professor emeritus ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo. Inntil juni 2013 hadde han en deltidsstilling ved CICERO Senter for klimaforskning. Han har arbeidet med miljøproblemer i nesten 40 år. I mange år var virkninger av sur nedbør et hovedfelt, senere har det vært mer fokus på klimaproblemer. Blant annet har han vært med på mange studier av tiltak som både reduserer utslipp av klimagasser og samtidig har andre positive virkninger som redusert lokal luftforurensing. En viktig aktivitet i mange år har vært studier av miljøproblemer i Kina i samarbeid med kinesiske forskere.

Seip har holdt en rekke populærvitenskapelige foredrag om klimaforskning og klimaendringer med titler som:

  • Menneskeskapte klimaendringer. Hva vet vi og hva bør vi gjøre?
  • Virkninger av menneskeskapte CO2-utslipp, for miljø og samfunn.

Han har skrevet mange artikler om miljøproblemer i internasjonale tidsskrifter og mer populærvitenskaplige artikler blant annet i CICEROs tidsskrift KLIMAGrunnkurs i global oppvarming: Klimaendringer – hvor sikre er vi? – på Besteforeldreaksjonens hjemmesider, er også skrevet av han.

Kontakt:  h.m.seip@kjemi.uio.no, tilf 977 87 717

 

Spre kunnskap –
del denne saken!