Arkiv for kategorien: "Klimasøksmål Arktis"

Klima og menneskerettigheter

En epost fra Espen Oseid Danielsen ramla inn i postkassen: – «Hei, jeg er nylig utdannet jurist med spesialisering innen internasjonal klima- og miljørett.» I masteroppgaven sin om klimaendringer og menneskeretter utforsker han hvordan hardt rammede land kan holde store utslipps-land ansvarlige. Tusener dør, og vi må våge å reise spørsmålet om det foregår et folkemord, mener Danielsen.

Fra debatten: om juss og politikk

«Klimafeltet er ikkje berre eit område for politikk, det er underlagt overordna rettslege normer», skrev nylig to besteforeldre i en kronikk om klimarettsaken i Nordnorsk debatt. En jussprofessor i Tromsø hevdet i en kommentar at politiske vedtak ikke bør overprøves av domstolene. Og i dag får professoren svar fra styreleder i Besteforeldrenes klimaaksjon, advokat Steinar Winther Christensen.

Grunnlova vernar og tryggjer

17. mai-feiringa blir annleis i år. Men bakgrunnen er den same som alltid: Grunnlova vart til. Grunnlova vernar konstitusjonen og borgarane. – Men Grunnlova vernar også livsmiljøet vårt, minner besteforeldre i Tromsø om i eit innlegg i Nordnorsk debatt. Difor er det at klimarettsaka no kjem opp for Høgsterett. «Klimafeltet er ikkje berre eit område for politikk, men underlagt overordna rettslege normer.»

Klimasøksmålet til Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg har i dag bestemt å slippe inn anken fra Natur og Ungdom og Greenpeace over lagmannsrettens dom i sak mot staten v/Olje- og energidepartementet. Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon er partshjelpere. Ankesaken skal avgjøres av Høyesterett i plenum. – Det viser bare at saken er av stor samfunnsmessig betydning, sier Steinar Winther Christensen.

Tror på seier i Høyesterett

Klimasøksmålet har gått fra å bli latterliggjort som «grunnlovsaktivisme» av regjeringsadvokaten i tingretten til å være av prinsipiell betydning i dommen fra lagmannsretten. I et innlegg i Dagsavisen forklarer lederne for organisasjonene bak søksmålet hvorfor de har anket til Høyesterett – og har tro på at det endelige utfallet kan bli et annet, og bidra til en mer bærekraftig norsk oljepolitikk.

Klima-anken innlevert

I går på ankefristens siste dag ble anken over Borgarting lagmannsretts dom innlevert til Høyesterett. I dag ble anken redegjort for og diskutert på Det juridiske fakultet til et nesten fullsatt auditorium. Steinar Winther Christensen, leder i Besteforeldrenes klimaaksjon og selv pensjonert advokat, oppsummerer den faglige diskusjonen for oss. Han regner med at saken kan komme opp til høsten.

Klimasaken til Høyesterett

Miljøorganisasjonene vant ikke fram i lagmannsretten. Men i dag anker Greenpeace og NU til Høyesterett, også denne gangen med støtte fra Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon. – Det er grunn til å merke seg at dette skjer samtidig som striden står om hvor iskanten skal gå, og der mange forbereder nye olje-framstøt i Barentshavet, sier leder for Besteforeldrene, Steinar Winther Christensen.

Dame med klar tale

«Norge er ikke en øy i havet, som bare kan tenke på seg selv», sier advokat Anne Cathrine Vogt etter lagmannsrettens klimadom, i et intervju med Fremtiden i Drammen på lørdag. Dagen før uttalte hun seg til distriktsnyhetene: «Jeg ser det slik at dette er en dom som er basert på urealistiske forestillinger, og som tar sørgelig lite hensyn til forskning som nå ligger på bordet for oss alle.»

Det blir omkamp i Høyesterett

Borgarting lagmannsrett avga i dag sin dom i klimasøksmålet mot staten, som frikjennes for brudd på Grunnlovens § 112. Miljøorganisasjonene er skuffet, men understreker samtidig at det er mye positivt ved dommen, og at den på flere punkter er bedre enn tingrettens dom. – Vi satser på omkamp i Høyesterett, sier Steinar Winther Christensen, styreleder i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Mens vi venter på dommen

Dommen i klimarettssaken offentliggjøres torsdag kl 11, og Steinar W. Christensen, leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, er spent. Han håper at domstolen har mot til å sette noen grenser for norsk oljeutvinning, sier han. Ved avslutning av rettssaken diskuterte han mulighetene med tidl. høyesterettsdommer Ketil Lund, som representerte BKA i lagmanns-retten. Se video med samtalen dem imellom her.

Les mer