Kronikker og debatt, et utvalg

Agderposten 20.03.2014: Mytemakere, klima, realitetsorientering.   Åke Bjørke. Daglig brenner verden 90 millioner fat olje og en tilsvarende mengde kull og gass. Det tilsvarer et svømmebasseng i olympisk størrelse fylt med olje, hvert sekundt! Man skal være glad i illusjoner for å tro at dette ikke har negative virkninger.

Bergensavisen BA 15.03.2015. Markedsmakt for klimaet. Harald Smedal. Markedet er du og jeg og oss alle, og vi har makt. Med våre valg og holdninger er det vi som bestemmer utviklingen. Bruker vi denne markedsmakten i miljøriktig retning, kan det være grunn til en viss optimisme.

Fremtiden Dagsavisen 06.01.2015: Fra ord til handling. Turid Lilleheie. Forslag til klimalov er nå ute på høring. Regjeringen kan dermed sørge for at vi får en lov som bidrar til at all politikk må kvalitetssikres opp mot klimaforurensning.

Klassekampen 27.11.2014: Bioenergi, termodynamikk og klima. Per Bjørn Foros. Bioenergi egner seg best til oppvarming. Annen bruk innebærer oftest et stort tap av energi. Selvsagt må vi satse på fornybar energi. Men å erstatte den fossile energien er et større prosjekt enn vi aner.

Dagsavisen 24.10.2014: Et budsjettforslag i strid med Grunnlovens § 112. Gunnar Kvåle. Det må forventes at ansvarlige polikere går inn foe en politikk som vil bidra til å sikre vår rett etter Grunnloven til en ”natur der produksjonsevne og mangfold bevares» og der naturens ressurser disponeres «ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

Vårt land 07.10.2014: Avmaktens optimisme. Per Bjørn Foros. Vi driver rituell hyllest av veksten og dens løfter om løsninger på klimaproblemet. I virkeligheten bærer
vi på en kollektiv avmakt.

Avisa Nordland 29.09.2014: Olje – fra glede til bekymring? Finn Bjørnar Lund. I 2014 er investeringene på sokkelen hele 231,7 milliarder kroner, 10 ganger mer enn summen av andre investeringer i Fastlands-Norge. Regjeringen har lagt til grunn en forventning om at det høye investeringsnivået vil fortsette de neste 3 årene uten å skjele for mye til advarslene fra klimaforskningen.

Trønder-Avisa 16.06.2014: Klima for framtidige generasjoner. Torgeir Havik. I 25 år har klimaendringene vært vår største miljøutfordring. Like fullt: Utslippskurvene for klimagasser fortsetter å stige ufortrødent. Det er kun ved resesjon at nedgang kan registreres. Men så er det også sjelden å høre maktpolitikere snakke om klimatemaet med kunnskap og seriøsitet.

Teknisk Ukeblad 12.09.2013: Tekna og Klimavalg 2013. Otto Martens. Det er jo selvsagt at medlemmer i en interesseorganisasjon er opptatt av egne trygge arbeids-plasser. Men vi kan også undres på i hvilken grad organisasjonene er preget av at industrien er styrt av aksjelovens krav om størst mulig kapitalavkastning til eierne.

Adresseavisen 24.07.2013: Velg klima! Live M.L. Kvelland og Otto M. Martens. De siste tiårene har Norge imidlertid satt sin lit til markedsstyrt handel med klimakvoter som grunnleggende løsning. Det har hittil vist seg å være ønsketenkning og en blindvei.

Drammens Tidende: Begrav ordet «oljeeventyr». Elisabeth Tveter Briseid. Det er ennå tid til å ta vare på denne skjønne planeten og gjøre framtida god for barn og barnebarn. Men da må folk i ledende stillinger slutte å leke strutser. Da må mediene slutte å bruke ord hentet fra en tid da de færreste tenkte på ødeleggende klimautslipp. 

Bølerposten 2/2013: Tro, Håp og Kjærlighet. Ivar Castberg. Alle kirkens medlemmer må ta hensyn til en forsvarlig klimapolitikk og arbeide for at global rettferdighet får betydning ved vektlegging av politiske valg.

Stavanger Aftenblad 22.05.2013: Baksiden av medaljen. Otto Bjelland. Det er politisk enighet i Norge om at den globale temperaturen ikke bør øke mer enn to grader. Likevel kjører Statoil en linje i utvinning og leteboring som garantert vil føre til en økning på både tre og fire grader.

Trønder-Avisa 15.05.2013: Klima og fossile ressurser. Torgeir Havik. Året 1992 var 150 land enige om at 2 gradersmålet skulle gjelde for global klimapolitikk. 3 år senere støttet 167 land dette, og Trønder-Avisa hadde mange gode ledere om klimatemaet.

Dagbladet 15.05.2013: Til Jens. Frå framtida.Saman med Spire o.a. Det er på høg tid at Noreg får ein institusjon utanfor regjeringsapparatet for å sikra ei berekraftig utvikling. Etterslektas skjebne kvilar i dag i hendene på Finansdepartementet, som har ansvar for Noregs politikk på berekraftig utvikling. Denne ordninga fungerer ikkje.

Troms Folkeblad 04.04.2013: Besteforeldre og klima, noe for deg? Hans Prestbakmo. Besteforeldreaksjonen for klima trenger din støtte for å kunne påvirke våre politikere og gi dem styrke til å føre en bærekraftig klimapolitikk.

Bergens Tidende 27.02.2013: Klima: fra festtaler til hverdagspolitikk. Forfattere fra Klimavalg 2013. Det er trist å måtte si det, men togradersmålet er blitt et «søndagsmål». Vi pleier vårt image som ledende miljønasjon, men til hverdags går altfor mye sin skjeve og vante gang, uten samlet innsats.

Lofotposten 18.02.2013: Er det makta som rår, eller vi? Kirsten Limstrand og Henning Gravrok. Folket i Lofoten har tatt vare på ressursene og gitt rikdom til landet i tusen år. Nå fortjener de noe mer enn et kortvarig og usikkert «oljeeventyr», som truer med å sette alt i spill.

Stavanger Aftenblad 13.02.2013: Heia Statoil! Otto Bjelland. Dere, Helge Lund og Torgrim Reitan, lar dere ikke forstyrre i kampen for den gode sak. Aksjonærenes krav om stadig større utbytte er selvfølgelig oppgave nummer én.

Finnmark Dagblad 11.02.2013: Statsministeren og Lofoten. Hans Prestbakmo. Er det ikke dobbeltmoral når Stoltenberg på den ene side arbeider for å begrense klimagassutslippene og på den annen side ‘tramper på gassen’ for mer leiting etter hydrokarboner både i området Lofoten, Vesterålen, Senja og verden rundt?

Stavanger Aftenblad 26.01.2013: Me ranar ressursane frå barnebarna våre. Dag Raustein. Besteforeldreaksjonen skulle gjerne sett at Stoltenberg hadde skrive eit brev til sine framtidige barnebarn og gjort greie for kvifor han snakkar om klimaproblemet, men bare handlar i retning av uhemma vekst.

NRK.NO 16.01.2013: Det handler om barnebarnas fremtid. Bente Bakke. Vi som er glødende engasjert på vegne av barnebarna, synes det uforståelig at folk ikke går ut i gatene og krever at vi må legge om energibruk og livsstil i bærekraftig retning.

Klassekampen 21.12.2012: Trenger vi en sannhetskommisjon? Halfdan Wiik. Hva er sannheten? Hvilke fakta kan vi – allmennheten, velgerne, media – legge til grunn når vi snakker om norsk klimainnsats, ute og heme, på kort og lang sikt?

Fremover 17.12.2012: Om Besteforeldenes klimaaksjon. Hans Prestbakmo. I forbindelse med valget 2013 har Besteforeldreaksjonen gått sammen med rundt 40 andre organisasjoner/institusjoner, for å påvirke politikerne til å endre klimapolitikken i ei mer menneskevennlig lei av hensyn til våre barnebarn og deres etterkommere.

Dagsavisen 21.11.2012: Et annerledes verdensbilde. Werner Christie. Med dagens kunnskapstilfang er det ikke vanskelig å utfordre de rådende oppfatningene. Vanskeligere er det åpenbart å akseptere et litt annerledes verdensbilde, og ta konsekvensene av det i vår daglige atferd. Like fullt er konsekvensene av nødvendige klimatiltak helt overkommelige.

Klassekampen 13.11.2012: Klimaløsning nedenfra. Andreas Ytterstad og H. Wiik. Mer enn noen sinne trengs den gode miks av kunnskap og handlingskompetanse, i solidaritet med kommende generasjoner: den flammende fornuft, som kan endre verden! Det er plass for alle gode krefter og mange flere deltakere i KLIMAVALG 2013.

Avisa  Nordland 06.11.2012: «Oljeeventyret» ute. Svein Tveitdal. Et veldig fornuftig sted å begynne er å gjøre det midlertidige vernet av Lofoten og Vesterålen om til en varig ordning. Fokus på grønn vekst er et alternativ som kan gi flere og mer bærekraftige arbeidsplasser i denne flotte og ressursrike regionen på sikt.

Bergens Tidende 28.09.2012: Tenk nytt, tenke klima! Bjørghild des Bouvrie. Er verktøykassen for verdiskapning og sysselsetting utelukkende fylt med olje- og gassutvinning? Eller trenger vi helt andre verktøy, som kan skape like stor trivsel og velferd for befolkningen i Norge?

Utdanning nr 15/2012: Når akademikere villeder om klimaendringer.Mette Newth og Halfdan Wiik. De endeløse debattene som klimafornekterne elsker, er en blindvei. Den debatten vi trenger er mer krevende. Den må blant annet omfatte hvorfor vi som samfunn nøler med å omsette den best tilgjengelige kunnskapen i klimatiltak som monner.

Klima nr 4/2012: Lettvint fra oljeministeren. G. Kvåle, B. Sjåfjell, H. Wiik. «Det er fint at ministeren sier hva han mener. Vi trenger en debatt der konfliktene kommer fram. Det avgjørende er respekt for ubehagelige fakta og realisme med hensyn til de store omprioriteringene som klimautfordringene krever. Ola Borten Moe gjør det for lett for seg.»

Aftenposten 07.09.2012: Skremmende klimamatematikk. Svein Tveitdal. «Her hjemme er debatten om begrensning av olje- og gassvirksomheten stort sett fraværende. Utvinningstakten dikteres av et økende antall tildelinger og utvinning av alt som oppdages og er lønnsomt.»

Klassekampen 28.08.2012: Klima, kapital og moral. Gunnar Kvåle og Ove Jacobsen. «Det er på høg tid å erstatta den kapitalistiske vekstøkonomien med ein økologisk økonomi der den viktigaste oppgåva er å skaffa fram og fordela varer og tenester som sikrar at alle menneske får tilfredsstilt sine vitale behov.»

Bergens Tidende 19.08.2012: Vi kan redde miljøet, men vil vi? Gunnar Kvåle og Sigbjørn Grønås. «Mange politikere innser behovet for å begrense utslippene, men få forstår hvor alvorlig situasjonen er. Det er et enormt gap mellom politisk retorikk og de tiltak som settes i verk.».

Klassekampen 10.08.2012: Rødgrønt veivalg: ta Norge videre hvor? Hans Prestbakmo. «Det Stortinget som velges i 2013 må ta inn over seg de kriser som truer og handle ut fra føre var-prinsippet og tenke langsiktig, ikke bare på fire års sikt.»

Aftenposten 11.06.2012: Når oljeministeren villeder. Besteforeldreaksjonen, Concerned Scientists og Nettverk for klima og helse. «Ved å spre misvisende opplysninger om alvorligheten i klimaendringene og hva som må til for å løse dem, kan Borten Moe bidra til å forsinke nødvendige tiltak.»

Avisa Nordland 30.05.2012: Når pengene i kisten klinger … Kirsten Limstrand. «Statoil kamuflerer seg bak illusjonen om å løfte den tredje verden ut av fattigdom gjennom økt oljeproduksjon.»

Stavanger Aftenblad 20.02.2012: Regjeringen bør stoppe Statoil. Inge Johansen og Svein Tveitdal. «Regjeringen bruker miljøargument for å forsere norsk gasseksport, men det blir lite troverdig når staten gjennom Statoil samtidig støtter produksjon av olje fra oljesand.»

Fjuken 21.11.2011: Når det gjeld framtida er vi alle grekarar. Torgeir Garmo. «Prognosene for 2011 lyder på ein julehandel på 48 milliardar kroner, aldri har nokon nasjon på Jorda brukt meir på sin eigen egoisme enn vi.»

Dagsavisen 03.10.2011: Når blir verden «normal» igjen? Per Kleppe. «Hvis man med ‘normal’ mener en langsiktig trygg og forutsigbar verden, er svaret: Ikke før klimatrusselen er ryddet av veien.»

Dagbladet 26.09.2011: Myter i klimapolitikken. Felleskronikk med deltakelse fra Besteforeldreaksjonen.  «I stedet for å konfrontere målkonflikter og mektige sektorinteresser, tyr toneangivende politikere til mytedanning og skjønnmaling.»

Fædrelandsvennen 20.06.2011: LO-sjef på tynn klimais. Svein Tveitdal. «Det er fullt mulig å gjennomføre de utslippskuttene som ligger i klimaforliket uten å legge ned miljøvennlig norsk industri.»

Bergens Tidende 23.05.2011: Regjeringa grønvaskar oljeutvinninga. Sigbjørn Grønås. «Vitskapen veit kva som skal til for å stabilisera klimaet og har informert styresmaktene om dette. Men svært få politikarar har det mot som skal til for å sjå sanninga i auga.»

Magasinet KLIMA 31.03.2011: Til mine venner klimaforskerne. Halfdan Wiik. «Naturviteres skepsis til å gå fra «verdifri» vitenskap til politikk – fra er til bør, fra beskrivelse til anbefaling – må gjennomtenkes.»  

Dagsavisen 01.03.2011: Ved vendepunkter i klimapolitikken. Bente Bakke. «Hvorfor går alle politiske planer ut på å øke energiforbruket og stimulere tradisjonell vekst med høye klimautslipp som uunngåelig konsekvens?»

Klassekampen 22.06.2010: Bestefaren i stormen. Halfdan Wiik. «Vi bør lytte nøye til det James Hansen har å si, og merke oss de krav og forslag han kommer med. Det kan bli kimen til en ærligere norsk klimapolitikk:»

Dag og Tid 19.04.2010: Stormane til barneborna våre. Sigbjørn Grønås. «Det er vorte sagt at om du vil vita kva klimaforskarar er samde om, les rapportane til FNs klimapanel, IPCC. Vil du vita kva dei meiner om ti år, les James Hansen!»

Adresseavisen 26.11.2008: Optimister i en drømmeverden. Otto M. Martens. «Det er ingen grunn til å tvile på at det er teknologisk mulig å bringe den industrialiserte verdens avhengighet av å brenne kull og olje og gass over på fornybare energikilder.»

Aftenposten 06.05.2008: Markedet må mobilisere. Per Kleppe. «Å gjøre det dyrere å forurense er ikke nok. Det må utvikles alternative former for energi, som det etter hvert blir lønnsomt å velge.»

Aftenposten 17.01.2007: 10 klimabud for politikere. H.Wiik og A.J.Vetlesen.  «Du skal lytte til ditt ufødte barnebarn. Ikke til kostnadseffektivitetens profeter. Klimaendringene går langsomt, du selv vil være borte når problemene blir uløselige, om 50 eller 100 år.»